Ons toelatingsbeleid in de schijnwerpers

31 januari 2022
Het toelatingsbeleid in het onderwijs krijgt de laatste tijd veel aandacht. Niet alleen in de politiek, maar ook in het maatschappelijke debat. Dit vraagt van ons om blijvende bezinning. Ook informeren we u graag waar de VBSO mee bezig is omtrent het toelatingsbeleid.

Bijna iedereen herinnert zich nog wel de ophef over de identiteitsverklaringen. De aandacht werd versterkt door het wetsvoorstel dat de PvdA vorig jaar indiende om artikel 23 van de grondwet te wijzigen. Daarvoor geldt: zolang een Kamermeerderheid vasthoudt aan het coalitieakkoord van dit kabinet, dan zullen de huidige wettelijke mogelijkheden blijven bestaan.

Recent is ook het Reformatorisch Dagblad een serie artikelen begonnen over ‘Onderschrijven of respecteren?’. Lees ook de bijdrage van Jan-Willem de Leeuw in één van deze artikelen waarin hij betoogt dat kerk, school en gezin dezelfde taal moeten spreken.

Code Goed Bestuur

Vanuit de invalshoek van gelijke kansen voor kinderen verwijst de Code Goed Bestuur naar de toegankelijkheid van het onderwijs, bij uitwerking 6 van het eerste principe (‘Het bestuur zorgt voor goed onderwijs voor alle kinderen’):

“Het bestuur is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van onderwijs voor alle kinderen. Het werkt actief aan het wegnemen van belemmeringen en het bevorderen van kansengelijkheid en is transparant over de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven.”

Toch gaat het hier niet in directe zin over toelatingsbeleid. Het gaat over de maatschappelijke opdracht die we voor onze scholen zien. Het gaat ook meer over toegankelijkheid ongeacht belemmeringen die op dit moment maatschappelijk vooral spelen, namelijk met betrekking tot sociale achtergrond en ondersteuningsbehoeften. Onze manier van uitwerken van dit principe is: binnen onze achterban doen we er alles aan om ondersteuningsbehoeften en sociale status geen belemmering te laten zijn voor de toegankelijkheid van onze school of andere scholen binnen het reformatorisch samenwerkingsverband. En overigens blijven we constructief in overleg met andere scholen waar dat zinvol is. Ons toelatingsbeleid is evenwel gerelateerd aan de grondslag dus dat staat vast.

De kern van ons toelatingsbeleid

Waar gaat het ons om bij toelatingsbeleid? Dat we met school en gezinnen een gezamenlijk Bijbels fundament hebben onder onderwijs en opvoeding. Zodat we op school kunnen aanhaken bij de opvoeding van thuis, en omgekeerd. Juist in een tijd waarin de algemene tijdgeest zover bij de Bijbelse mensvisie is weggegroeid, is het van groot belang om onderwijs te kunnen geven vanuit een helder Bijbelse identiteit.

Dienen we als school dan ook een maatschappelijke opdracht? Jazeker. Juist nu is onze samenleving gebaat bij scholen met deze duidelijke identiteit. Onze scholen voorzien in een maatschappelijke behoefte onder de ouders om hun kinderen naar zo’n school te kunnen sturen. En bovendien komen – als het goed is en onder Gods zegen – de vruchten hiervan naar buiten openbaar, bijvoorbeeld via de kinderen die vervolgens in de maatschappij komen.

Model instemmingsverklaring

Als VBSO bezinnen we ons ook op wat dit concreet van ons vraagt. Een VBSO-werkgroep werkt aan een model instemmingsverklaring voor ouders bij de toelating. Dit aan de hand van bezinning op de vraag wat vooral essentieel is in wat we van ouders verwachten qua identiteit, en ook lettend op wat in juridisch opzicht in deze tijd verstandig is. Binnenkort zal deze werkgroep het eerste resultaat bespreken op het Landelijk Directieberaad.

We blijven u op de hoogte houden. Mocht u vragen hebben, laat het gerust weten!

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

20 februari 2024

Plannen met kwaliteitseisen en de Inspectie

In de Kamerbrief d.d. 27 november 2023, ‘Van heldere verwachtingen naar betere resultaten’ geeft de minister aan dat de kwaliteitseisen op onderdelen duidelijker moeten worden.

Lees verder
20 februari 2024

Twee (nieuwe) subsidieregelingen voor PO

Deze maand publiceerde de minister van OCW twee specifieke subsidieregelingen. De komende weken c.q. maanden is het mogelijk om die aan te vragen. Eén regeling is een vervolg op de bekende subsidies voor verbetering van de basisvaardigheden. De ander is in het leven geroepen om een soepeler overgang van PO naar VO te stimuleren.

Lees verder