De missie & visie van de VBSO

De Vereniging tot Bevordering van SchoolOnderwijs op gereformeerde grondslag (VBSO) zet zich al bijna vijftig jaar in voor onderwijs en opvoeding vanuit een Bijbelgetrouwe identiteit. De leden bestaan uit 28  schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor zo’n 8 duizend leerlingen. Ook zijn er 48 kerkenraden lid die zo’n 24 duizend (doop)leden vertegenwoordigen.

Doelstelling & dienstverlening

De VBSO is op grond van Gods Woord en de belijdenisgeschriften geloofwaardig, present en samenbindend ten dienste van onderwijs en opvoeding binnen de krachtige driehoek school, gezin en kerk. Dit is de ambitie waaraan de VBSO werkt, zodat kinderen en hun opvoeders ‘toegerust op weg’ kunnen.

Dit doen we door het behartigen van de belangen van onze scholen, het adviseren we hen over bestuurlijke en juridische vraagstukken en ondersteunen we in vorming en toerusting, zowel wat betreft identiteit, professionaliteit als kwaliteit. Lees meer over onze activiteiten of bekijk onze diensten.

Daarnaast faciliteren we de aan ons gelieerde organisatie KOC. Zij richt zich op onderwijsadvies voor scholen én jeugdhulp in gezinnen met een reformatorisch-christelijke identiteit.

De VBSO is – naast contributies van leden – afhankelijk van bijdragen en schenkingen. De vereniging heeft geen winstoogmerk en heeft een ANBI-status.

Lees meer in onze statuten.

Wat de lentezon is voor de planten, dat is ouderliefde voor het kinderhart. (Melati van Java)

Grondslag & identiteit

Onze grondslag is de Bijbel als het Woord van God en samengevat in de Drie Formulieren van Enigheid.

Wij erkennen het absolute gezag van de Bijbel, de roeping van de ouders om hun kinderen naar hun vermogen te onderwijzen in overeenstemming met Gods Woord, de roeping van de kerk om daarop toe te zien en de roeping van de overheid om hiervoor de middelen beschikbaar te stellen.

De VBSO heeft een nauwe band met Gereformeerde Gemeenten in Nederland (waarvan de kerkenraden zijn aangesloten als lid) en onderhoudt goede contacten met aanverwante kerkverbanden.

Lees meer in onze statuten.

Bestuur & organisatie

De VBSO heeft een bestuurder in de persoon van A.R. (Arno) Bronkhorst MME die verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. De bestuurder legt het strategisch beleid ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht en verantwoordt zich over de resultaten.

De dienstverlening wordt verzorgd door het VBSO-team onder leiding van de bestuurder. Voor de juridische advisering is een samenwerking aangegaan met BVD Advocaten in de persoon van mr. drs. J. (Jaco) van den Brink.

Daarnaast zijn er diverse commissies ingesteld met specifieke verantwoordelijkheden.

Bekijk hier ons organogram:

 

De mensen van Visie

L.G. (Leon) Bolier
Organisatieadviseur
lgbolier@vbso.nu
Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
jvandenbrink@vbso.nu
A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
arbronkhorst@vbso.nu
H.J. (Henk-Jan) Dekker
Organisatieadviseur
hjdekker@vbso.nu