Financiële steun

De VBSO is – naast contributies van leden – afhankelijk van bijdragen en schenkingen. De vereniging heeft geen winstoogmerk.

Besteding

Uw bijdrage zetten we in om onderwijs op gereformeerde grondslag te bevorderen. We geven vanuit onze identiteit (juridische) steun aan onze scholen. Daarnaast gebruiken we giften om opvoedingsondersteuning en ambulante hulpverlening die door KOC Diensten (vallend onder de stichting Ds. G.H. Kerstencentrum) gegeven wordt, te bekostigen.
Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0510 1414 55 t.n.v. VBSO.

ANBI

De VBSO is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). U geniet daarom fiscaal voordeel als u schenkt aan de VBSO. Financiële steun kunt u aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.
De VBSO hoeft geen belasting te betalen over gelden die via (notariële of periodieke) schenking wordt verkregen. Dit geldt ook voor gelden uit nalatenschappen. Uw gift komt volledig ten goede aan het werk dat de VBSO verricht en ondersteunt.

Steun voor school en gezin

Neem contact op