Ter consultatie | Wetsvoorstel bekostiging huisvesting

3 april 2023
Het wetsvoorstel dat moet zorgen voor een verbeterd wettelijk kader voor de bekostiging van onderwijshuisvesting, ligt inmiddels ter consultatie. Deel ook uw reactie met ons!

Het overkoepelende doel van dit wetsvoorstel, dat we eerder besproken hebben, is dat gemeenten en schoolbesturen meer planmatig en doelmatig aan de slag kunnen bij het bouwen, beheren en onderhouden van schoolgebouwen.

Investeringsverbod

De meest concrete juridische verandering is dat het investeringsverbod voor het primair onderwijs in beginsel wordt opgeheven. Dit betekent dat het schoolbestuur voortaan mag investeren in het schoolgebouw als er een overschot is op de besteding van de onderwijsmiddelen. Er kunnen in lagere regelgeving nog wel nadere regels worden gesteld aan het investeren in de huisvesting. Voor het investeren in de onderwijshuisvesting is het belangrijk dat het schoolbestuur, en de medezeggenschapsraden, een goede inschatting kunnen maken van de bedragen die zij in huisvesting kunnen investeren. Daarvoor zal een digitaal rekeninstrument worden ontwikkeld als hulpmiddel.

Verplichting

Verder worden, in de lijn der verwachting, gemeenten verplicht om een integraal huisvestingsplan (IHP) vast te stellen en worden schoolbesturen verplicht een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) vast te stellen. Het vaststellen van een IHP en een MJOP is veelal een reeds bestaande praktijk, maar met dit wetsvoorstel wordt de procedure voor het vaststellen van het IHP en MJOP wettelijke verankerd en geüniformeerd.

Huisvestingsplan

In een IHP zullen de investeringen in onderwijshuisvesting voor een periode van vier jaren worden vastgesteld met een doorkijk voor de twaalf jaren daarna. De ambities voor de onderwijshuisvesting moeten aansluiten op de prognose van het aantal leerlingen in de gemeente in de periode waarop het IHP betrekking heeft. Als het schoolbestuur en de gemeente het nodig vinden, kan een IHP tussentijds opnieuw worden vastgesteld. Ook hierbij moet de wettelijke procedure voor het vaststellen van een IHP worden gevolgd. Het is verder van belang te vermelden dat de gemeente een IHP enkel kan vaststellen nadat er op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met de betrokken schoolbesturen. Daarnaast wordt het tevens wettelijk vastgelegd dat een schoolbestuur de investeringen in onderhoud voor vier jaar moeten uitwerken in een MJOP, wat beter inzicht geeft in de kosten daarvan en daartoe benodigde middelen per jaar.

Renovatie

Een andere belangrijke wijziging is dat met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel het begrip renovatie wettelijk wordt verankerd. Renovatie valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en is mogelijk als volwaardig alternatief voor vervangende nieuwbouw. Een grootschalige ingreep aan een bestaand gebouw die verder reikt dan groot onderhoud en gericht is op een verlenging van de levensduur van dat gebouw met ten minste 25 jaar, kan als renovatie worden aangemerkt. Na nieuwbouw en renovatie van een schoolgebouw rust de verdere zorg voor een gezond binnenklimaat bij het schoolbestuur.

Deel uw reactie

Als VBSO zullen we nog zullen nagaan of het van belang is om op de consultatieversie. te reageren. Graag zouden we u als schoolbestuur willen vragen om hun eventuele opmerkingen met ons te delen via info@vbso.nu. Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

20 februari 2024

Plannen met kwaliteitseisen en de Inspectie

In de Kamerbrief d.d. 27 november 2023, ‘Van heldere verwachtingen naar betere resultaten’ geeft de minister aan dat de kwaliteitseisen op onderdelen duidelijker moeten worden.

Lees verder
20 februari 2024

Twee (nieuwe) subsidieregelingen voor PO

Deze maand publiceerde de minister van OCW twee specifieke subsidieregelingen. De komende weken c.q. maanden is het mogelijk om die aan te vragen. Eén regeling is een vervolg op de bekende subsidies voor verbetering van de basisvaardigheden. De ander is in het leven geroepen om een soepeler overgang van PO naar VO te stimuleren.

Lees verder