Wet Tijdelijke Nieuwkomersvoorzieningen

28 maart 2024
Het Nederlandse onderwijsbestel staat onder druk, doordat er onvoldoende onderwijsplekken zijn voor leerplichtige nieuwkomers.

Om te voorkomen dat deze kinderen thuis komen te zitten, bevat de Wet Tijdelijke Nieuwkomersvoorzieningen met ingang van 1 januari 2024 twee typen maatregelen m.b.t. onderwijs voor nieuwkomers die 4 jaar of korter in Nederland zijn en de taal onvoldoende beheersen voor instroom in het reguliere onderwijs.

Ten eerste bevat het wetsvoorstel een jaarlijkse overlegplicht voor schoolbesturen om onder regie van het gemeentebestuur samen het onderwijsaanbod voor nieuwkomers te organiseren.

Ten tweede bevat het wetsvoorstel regels die het mogelijk maken om in geval van nood een tijdelijke nieuwkomersvoorziening in te richten. In een tijdelijke nieuwkomersvoorziening heeft een schoolbestuur ruimte om tot op zekere hoogte af te wijken van de voorschriften die aan onderwijs worden gesteld in WPO en WVO. Het gemeentebestuur kan bij de Minister hiervoor een verzoek in dienen. Na toestemming van de Minister moet de tijdelijke nieuwkomersvoorziening binnen acht weken zijn ingericht.

Tot slot kan de Minister ambtshalve besluiten dat “de bevoegde gezagen van de scholen in een gemeente” binnen vier weken een tijdelijke nieuwkomersvoorziening moeten inrichten. De gemeente heeft dan de regierol, en kan de bevoegdheid krijgen om een schoolbestuur aan te wijzen die de nieuwkomers moet inschrijven en de nieuwkomersvoorziening inrichten. Dit kan uiteraard alleen bij uiterste noodzaak.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 april 2024

Doe mee met beproeven kerndoelen burgerschap

De SLO heeft op 6 maart jl. de conceptkerndoelen burgerschap aangeboden aan minister Paul (Onderwijs). Scholen mogen er nu een poosje mee oefenen en er commentaar op leveren. VGS en VBSO roepen hun leden op dat te doen om vast te stellen of de doelen ook voor christelijk-reformatorische scholen werkbaar zijn.

Lees verder
23 april 2024

Verduidelijk én reduceer de deugdelijkheidseisen

Werk aan heldere, maar ook haalbare verwachtingen in de richting van schoolbesturen.

Lees verder