VBSO – verbindt en versterkt

24 januari 2024
Ouders zoeken goed onderwijs voor hun kinderen. In overeenstemming met de doopbelofte, in het verlengde van de opvoeding. Vanuit hartelijke verbondenheid met de doopleden, kinderen en jongeren, werken schoolbesturen en kerkenraden samen om christelijk onderwijs te kunnen bieden.

Christelijk, op te vatten in de betekenis van: gebonden aan en beheerst door Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis, zoals ds. G.H. Kersten dat omschrijft. Christelijke opvoeding en onderwijs is een zaak van iedere dag. Thuis, op school en in de kerk. Op basis van dezelfde grondslag.

Verbinding

Als schoolbesturen zijn we eindverantwoordelijk voor een schoolorganisatie met één of meerdere scholen. Hoe verschillend de lokale situaties ook zijn en hoe divers de organisatorische uitdagingen, we hebben één gemene deler. We willen onderwijs bieden op gereformeerde grondslag. Dat beschouwen we als onze opdracht. Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid zijn leidend voor ons. Die identiteit komt tot uitdrukking in een Schriftuurlijk-bevindelijk belijden en een daarbij passend leven. Dát verbindt ons met de kerkgenootschappen waaraan we als besturen gelieerd zijn (o.a. de (Oud) Ger. Gem. in Ned. en de Ger. Gem.). Het verbindt ons met de gezinnen die deze identiteit van harte onderschrijven. Het verbindt ons niet in het minst met elkaar. Als schoolbesturen onderling. We staan voor dezelfde principiële én praktische uitdagingen. Wat is daarom mooier dan dat we als gelijkgezinde besturen onze krachten bundelen?

Ontwikkelingen

In onze snel veranderende wereld worden we als scholen steeds geconfronteerd met nieuwe vraagstukken. Deze kunnen kansen bieden, het geeft nieuwe uitdagingen en kan reden tot bezorgdheid geven. Als VBSO signaleren we deze ontwikkelingen. En we ontwikkelen initiatieven om tot een antwoord te komen. Concrete projecten met concrete resultaten, zoals bijvoorbeeld het onderwijsconcept Bijbels Onderwijzen. Dat doen we in nauwe samenwerking met de aangesloten scholen, specialisten met domein-specifieke expertise, kerken, achterban en uitvoerende partijen (zoals KOC). Projecten die vaak niet haalbaar zijn voor individuele scholen én die bovendien vragen om een denkwijze die wordt bepaald door een Schriftuurlijk-bevindelijk belijden.

Een eigen plaats

De VBSO neemt al vijftig jaar haar eigen plaats in binnen de onderwijssector. Die plaats lijkt steeds beter zichtbaar te worden, juist naarmate de verwereldlijking toeneemt – ook in onze gezindte – en het geestelijk klimaat verandert. Juist in die actualiteit willen wij als VBSO-scholen zorgvuldig onze plaats innemen. Trouw blijven aan principes. Wereldgelijkvormigheid, ook in subtiele vormen, mijden. En tegelijk onderwijs bieden dat aanstaande christelijke ‘burgers’ terdege voorbereidt op hun loopbaan in onderwijs en maatschappij. Inderdaad. Een uitdaging waarbij we als besturen veel nodig hebben. In de eerste plaats Gods hulp. Maar ook: onderlinge samenwerking en professionele ondersteuning. Voor hoe we daar vanuit VBSO invulling aan geven verwijzen we u graag naar onze VBSO-brochure. Ondersteuning in verbondenheid.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 april 2024

Doe mee met beproeven kerndoelen burgerschap

De SLO heeft op 6 maart jl. de conceptkerndoelen burgerschap aangeboden aan minister Paul (Onderwijs). Scholen mogen er nu een poosje mee oefenen en er commentaar op leveren. VGS en VBSO roepen hun leden op dat te doen om vast te stellen of de doelen ook voor christelijk-reformatorische scholen werkbaar zijn.

Lees verder
23 april 2024

Verduidelijk én reduceer de deugdelijkheidseisen

Werk aan heldere, maar ook haalbare verwachtingen in de richting van schoolbesturen.

Lees verder