Twee (nieuwe) subsidieregelingen voor PO

20 februari 2024
Deze maand publiceerde de minister van OCW twee specifieke subsidieregelingen. De komende weken c.q. maanden is het mogelijk om die aan te vragen. Eén regeling is een vervolg op de bekende subsidies voor verbetering van de basisvaardigheden. De ander is in het leven geroepen om een soepeler overgang van PO naar VO te stimuleren.

Subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden (prioriteitsscholen) 2024

Deze subsidieregelingen voor het funderend onderwijs, naar het model van de regelingen voor verbetering basisvaardigheden van eerdere jaren, worden ook voor 2024 weer opengesteld. Eén voor prioriteitsscholen (scholen met inspectieoordeel zeer zwak of onvoldoende), en één voor de andere scholen. Enkele kenmerken/aandachtspunten:

  • Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 2 april en 19 april 2024;
  • Subsidies worden verstrekt voor de inzet van bewezen effectieve interventies, ten behoeve van de basisvaardigheden;
  • Er is een plafond van het beschikbaar totaalbedrag. Aanvragen worden gerangschikt naar achterstandsscore.

De beide regelingen zijn nu als ontwerp voor de Tweede Kamer ter inzage gelegd (‘voorhangprocedure’) en worden naar verwachting half maart in de Staatscourant gepubliceerd.

Nieuwe subsidieregeling voor soepele overgang van PO naar VO

De overgang van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is een kwetsbaar moment in de onderwijsloopbaan van een kind. Deze subsidieregeling stelt daarom geld beschikbaar voor PO- en VO-scholen om onderling de verbinding te zoeken en om een verbindingsplan te maken over de wijze waarop de overgang voor PO-leerlingen naar het VO wordt versoepeld. Voor de ontwikkeling en uitvoering van deze regeling is over de gehele subsidieperiode van 2024 tot 2027 een bedrag van € 55,5 miljoen beschikbaar.

  • Aanvragen moeten vóór 13 maart 2024 worden ingediend;
  • Aanvragen worden ingediend door een schoolbestuur die als penvoerder optreedt, maar altijd namens een coalitie van ten minste 2 PO-scholen en één VO-school.

Gefaseerde opzet

De subsidieregeling kent een gefaseerde opzet en bestaat uit een voorbereidingsfase en een uitvoeringsfase. De afspraken tussen de scholen om de overgang van PO naar VO soepeler te maken worden in het eerste subsidiejaar tijdens de voorbereidingsfase gemaakt en worden vastgelegd in een verbindingsplan. Het vormgeven van het verbindingsplan geldt daarom als de belangrijkste te subsidiëren activiteit tijdens het eerste subsidiejaar. Voor 1 februari 2025 wordt het verbindingsplan door de penvoerder ingediend bij DUS-I, waarna het verbindingsplan inhoudelijk wordt beoordeeld.

Randvoorwaarden

De inzet van externe partijen wordt niet uitgesloten. In de artikelsgewijze toelichting bij artikel 12 is uiteengezet op welke wijze de rol van externe partijen inzichtelijk moet worden gemaakt. Aan de afspraken die scholen maken in het verbindingsplan zijn tevens een aantal voorwaarden gesteld. De voorwaarden worden verder toegelicht in artikel 8 van de regeling. Hieruit volgt dat onder andere moet worden vastgelegd wie tot de stuurgroep behoort die zich bezighoudt met de uitvoering van genoemde afspraken, hoe de betrokkenheid van ouders wordt vergoot bij de overgang van PO naar VO en op welke wijze in groep 8 aandacht wordt besteed aan onderwijsmethodes en onderwijsvaardigheden uit het VO.

Een belangrijke randvoorwaarde bij deze subsidieregeling is het bereiken van de doelgroep, die is beschreven in deze regeling. Daarom wordt voorrang gegeven aan coalities waaraan veel scholen deelnemen met een relatief hoge achterstandsscore, indien het totaal beschikbare budget niet toereikend is om alle aanvragen te kunnen honoreren. Deze coalities komen op die manier eerder voor toewijzing van hun aanvraag in aanmerking dan coalities met een gemiddeld lagere score. In de artikelsgewijze toelichting op artikel 10 wordt de wijze waarop voorrang wordt verleend verder uitgelegd.

Op deze wijze hoopt de overheid de kansengelijkheid in de overgangsfase van het PO naar het VO te vergroten.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 april 2024

Doe mee met beproeven kerndoelen burgerschap

De SLO heeft op 6 maart jl. de conceptkerndoelen burgerschap aangeboden aan minister Paul (Onderwijs). Scholen mogen er nu een poosje mee oefenen en er commentaar op leveren. VGS en VBSO roepen hun leden op dat te doen om vast te stellen of de doelen ook voor christelijk-reformatorische scholen werkbaar zijn.

Lees verder
23 april 2024

Verduidelijk én reduceer de deugdelijkheidseisen

Werk aan heldere, maar ook haalbare verwachtingen in de richting van schoolbesturen.

Lees verder