Plannen van de Onderwijsinspectie voor 2023

2 december 2022
Op 30 november stuurden de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het Ontwerp Jaarwerkplan 2023 van de Inspectie naar de Tweede Kamer.

Uit het Ontwerp Jaarwerkplan 2023 spreekt een duidelijke gedrevenheid van de Inspectie om ook in 2023 nadrukkelijk werk te maken van het instellingstoezicht, en ook het stelseltoezicht (door onderzoeken over met name basiswaarden, passend onderwijs en gelijke kansen).

Opvallende punten

  • Het toezicht wordt geïntensiveerd. Dat blijkt bijvoorbeeld hieruit dat de Inspectie binnen het risicogerichte stelsel nu sneller wil overgaan tot nader onderzoek (naar aanleiding van de jaarlijkse schriftelijke informatie).
  • De Inspectie kiest voor een focus op vooral basisvaardigheden (waaronder burgerschap) en sociale veiligheid.
  • De bedoeling is ook om de capaciteit van de Inspectie op termijn fors uit te breiden.
  • Het kwaliteitsonderzoek wil de Inspectie gedifferentieerd blijven doen, met méér gradaties binnen de categorie ‘voldoende’, om toch meer kwaliteitsverbetering te stimuleren. Dit roept vragen op. De wet Bisschop beoogde nu juist om de stimuleringsfunctie los te koppelen van het nalevingstoezicht, en de recente evaluatie bevestigde dat dit ook gewenst was. Nu lijkt de Inspectie deze twee categorieën toch weer te willen vermengen.

Meer grip door de overheid

Deze ambitie sluit aan bij een bredere politieke wens tot meer grip van de overheid op het onderwijs. Dit kwam op verschillende punten naar voren bij het debat over de onderwijsbegroting op 24 november 2022. Bijvoorbeeld bij thema’s als kansengelijkheid voor kinderen en het omgaan met het lerarentekort vonden veel fracties dat de autonomie van schoolbesturen te groot was. Ook het stelsel van de lumpsumfinanciering lijkt ter discussie te komen.

Inspectie en Burgerschap

Over burgerschap publiceerde het RD onlangs een boeiend interview met prof. A.B. Dijkstra en mw. A. Oppers van de Onderwijsinspectie. Duidelijk is dat goed burgerschapsonderwijs een belangrijk punt is voor de Inspectie – gelukkig is dat voor ons ook zo. Laten we het als onze primaire opdracht blijven zien om onze kinderen te laten zien dat het leven in de vreze Gods het beste is voor henzelf en hun omgeving, in heel ons land.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 maart 2023

Redelijkheid in de rechtszaal bij uitspraak over bekostiging

Deze uitspraak van de Raad van State d.d. 1 maart 2023 over bekostiging laat op een mooie manier zien dat de bestuursrechter soms ook de redelijkheid laat meewegen. Een bestuur dat te laat een subsidie had aangevraagd, krijgt van de rechter toch de helft ervan toegekend op grond van de belangenafweging.

Lees verder
02 maart 2023

Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan

De meeste scholen zijn volop bezig met het schoolplan 2023-2027. Als KOC Diensten helpen we u graag om het concept van Bijbels onderwijzen hierin een plaats te geven.

Lees verder