Pedagogisch perspectief als onorthodoxe maatregel tegen lerarentekort

20 december 2022
Maandag 19 december werd de ‘moeder van alle arbeidstekorten’ besproken in de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namelijk het lerarentekort. Het debat toonde aan dat er behoefte is aan daadkrachtige en praktische oplossingen gericht op de korte termijn, maar tegelijkertijd ook aan een overkoepelende visie of, zoals Gert-Jan Segers van de ChristenUnie het in navolging van de profielorganisaties noemde, het pedagogisch perspectief.

In de voorbereiding op het debat hebben de profielorganisaties VGS, Verus, VBS en VBSO in gezamenlijkheid een brief geschreven waarin we de ministers opriepen om juist dat perspectief van het beroep van de leraar te benadrukken. Deze visie op onderwijs maakt het onzes inziens mogelijk om van een toegenomen regeldruk, bewijslast en administratieve rompslomp over te steken naar ruimte voor en vertrouwen in de professional om bezig te zijn met het primaire proces, zichzelf te ontwikkelen en op die manier ‘een gelukkige leraar’ te zijn. Dat betekent dus dat Den Haag soms op zijn handen moet zitten en juist het goede wat er in het onderwijsveld gebeurt, voor het voetlicht brengt. De politiek moet niet vergeten dat er veel mooie dingen gebeuren in het onderwijs en dat negatieve beeldvorming ook een afschrikkend effect heeft voor nieuwe instroom.

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking was één van de onorthodoxe maatregelen die de beide ministers in hun brief over de lerarenstrategie noemden. Christelijke lerarenopleidingen als Driestar Hogeschool, de Christelijke Hogeschool Ede en Viaa trokken aan de bel bij de christelijke politieke partijen. Het idee om samenwerking te begrenzen door strikte regio’s te hanteren, viel niet in goede aarde en wat de VBSO en VGS betreft, is dat terecht. Samenwerking en afstemming met besturen op regionaal niveau kan dienstbaar zijn, maar het lost het lerarentekort niet op, zo bevestigde D66’er Paul van Meenen in het debat. Tegelijkertijd is het benoemingsbeleid op het gebied van identiteit het eerste wat sneuvelt bij verplichte regionale samenwerking. In een interruptiedebat tussen Van Meenen en Segers werd dit ook duidelijk. Van Meenen stelde de vraag wat er precies zo erg is aan ‘een wiskundeleraar met een andere identiteit dan die van de school’. Maar volgens Segers moeten we niet zo’n sturende overheid willen. Daarbij doet volgens Segers en ook volgens Bisschop (SGP) de nieuw op te tuigen en verplichte manier van samenwerking geen recht aan de huidige situatie waarin nu al op veel verschillende manieren wordt samengewerkt, ook door samenwerkingsverbanden gebaseerd op een pedagogische of een levensbeschouwelijke visie.

Met dank overgenomen van de VGS.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 maart 2023

Redelijkheid in de rechtszaal bij uitspraak over bekostiging

Deze uitspraak van de Raad van State d.d. 1 maart 2023 over bekostiging laat op een mooie manier zien dat de bestuursrechter soms ook de redelijkheid laat meewegen. Een bestuur dat te laat een subsidie had aangevraagd, krijgt van de rechter toch de helft ervan toegekend op grond van de belangenafweging.

Lees verder
02 maart 2023

Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan

De meeste scholen zijn volop bezig met het schoolplan 2023-2027. Als KOC Diensten helpen we u graag om het concept van Bijbels onderwijzen hierin een plaats te geven.

Lees verder