Eindejaarsboodschap 2022

23 december 2022
Ziekte, zorgen, oorlog, geweld, onrust, crises: bij wie komen deze woorden niet boven in een reflectie op 2022? 

Een veelbewogen jaar, wat betreft de impact van alles op ons persoonlijk, onze organisaties en degenen die om ons heen staan. Een boeiend én intensief jaar, als het gaat om ons dagelijks werk in school, gezin, kerk of ten dienste daaraan. Een spannend en onzeker jaar: hoe zullen ontwikkelingen gaan, wat kunnen we verwachten, wat gaat dit betekenen? Enerverend: zo kan 2022 worden getypeerd.

Een jaar vol oordelen én zegeningen

Oordelen en zegeningen zijn aan de orde van de dag. Het geroep van Christus’ wederkomst is al luider, de tekenen der tijden blijken steeds duidelijker. En nog is het einde niet gekomen. Nog zijn we in de genadetijd. Iedere dag het leven ontvangen. Meer of minder kracht gekregen en in geval van ziekte zijn we nog gespaard. Geen honger en gebrek. In vrijheid in de gelegenheid Gods Woord te onderzoeken en te horen. Hij overlaadt ons dag aan dag.

Hebben de oordelen en zegeningen ons wat te zeggen? Wat is de uitwerking? Is Zijn Woord door Zijn Geest aan ons hart gezegend? Wat kan een typering zijn? 2022 is ook het jaar onzes Heeren! Hij roept nog tot bekering, Zijn huis is nog niet vol! De zon en de maan schijnen nog. En zolang zal Zijn Naam van kind tot kind worden voortgeplant.

Hartelijk dank!

Namens de VBSO zeggen we iedereen hartelijk dank voor de betrokkenheid, goede contacten, samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen. Bovenal zijn we de Heere erkentelijk voor wat Hij schenkt, om onderwijs en opvoeding op grond van de Bijbel te kunnen geven. Dat is een groot voorrecht, en niet vanzelfsprekend. Graag blijven we – in afhankelijk van Gods zegen – dienstbaar aan school, gezin en kerk, ook in Deo Volente 2023.

Ook wensen wij u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2023!

Met vriendelijke groet,

Medewerkers, bestuurder en toezichthouders VBSO

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

20 februari 2024

Plannen met kwaliteitseisen en de Inspectie

In de Kamerbrief d.d. 27 november 2023, ‘Van heldere verwachtingen naar betere resultaten’ geeft de minister aan dat de kwaliteitseisen op onderdelen duidelijker moeten worden.

Lees verder
20 februari 2024

Twee (nieuwe) subsidieregelingen voor PO

Deze maand publiceerde de minister van OCW twee specifieke subsidieregelingen. De komende weken c.q. maanden is het mogelijk om die aan te vragen. Eén regeling is een vervolg op de bekende subsidies voor verbetering van de basisvaardigheden. De ander is in het leven geroepen om een soepeler overgang van PO naar VO te stimuleren.

Lees verder