Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het volgen van cursussen, trainingen, dienstverlening enz.:

  • Voor dienstverlening van KOC (afdeling Jeugd en gezin) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden voor cursussen, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten vanuit KOC (afdeling Jeugd en gezin) maken onderdeel uit van deze Algemene voorwaarden (artikel 27).
  • Voor dienstverlening van KOC (afdeling Scholen) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
    De voorwaarden voor cursussen, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten vanuit KOC (afdeling Scholen) maken onderdeel uit van deze Algemene voorwaarden (vanaf artikel 16).
  • Voor het volgen van een cursus, training of voorlichtingsbijeenkomst van VBSO klikt u op deze algemene voorwaarden .

Klachten

Bent u van mening dat u niet naar behoren behandeld bent door (een van de medewerkers van) KOC of VBSO (hierna te noemen: de organisaties), dan kunt u uw klacht mondeling of schriftelijk bekend maken.

  • De klachtenregeling van KOC (afdeling Jeugd en gezin) vindt u hier.
  • De klachtenregeling van VBSO en KOC (afdeling Scholen) vindt u hier.

Er wordt geprobeerd om alle mondeling ontvangen klachten in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, kunt u alsnog een schriftelijke klacht indienen. Na ontvangst van uw schriftelijke klacht, wordt  u door de organisatie een schriftelijke ontvangstbevestiging toegezonden. De ingediende klacht wordt afgehandeld via de intern geldende procedure. De organisaties hanteren het principe dat de met u overeengekomen betalingsverplichting gehandhaafd blijft zolang er omtrent de gegrondheid van de klacht geen overeenstemming is bereikt.

De organisaties hanteren twee verschillende klachtenformulieren voor het schriftelijk indienen van een klacht:

  • Indien u als cliënt van KOC (afdeling Jeugd en gezin) schriftelijk een klacht in wilt dienen, vult u dit klachtenformulier in.
  • Indien u als lid of klant van VBSO of KOC (afdeling Scholen) schriftelijk een klacht in wilt dienen, vult u dit klachtenformulier in.