Vernieuwde strategie VBSO: aan de slag met identitaire projecten

7 juni 2022
Tijdens de ledenvergadering van de VBSO is de vernieuwde strategie gepresenteerd en positief ontvangen door de leden. Daarom vertellen we u graag meer over de ambitie, speerpunten en projecten waar de VBSO zich de komende jaren sterk voor wil maken.

Ambitie: dienstbaar aan school, gezin en kerk

De VBSO (en hiermee ook het KOC) is op grond van Gods Woord en de belijdenisgeschriften geloofwaardig, present en samenbindend ten dienste van onderwijs en opvoeding binnen de krachtige driehoek school, gezin en kerk. Dit is de ambitie waaraan de VBSO werkt, zodat kinderen en hun opvoeders ‘toegerust op weg’ kunnen.

Identitaire projecten

De combinatie van identiteit én kwaliteit is onderscheidend voor de VBSO. Daarvoor zetten we ons graag in samen met en ten dienste van school, gezin en kerk. Mede naar aanleiding van de indringende lezingen tijdens de ledenvergadering van 5 juni 2021 rondom de impact van de genderideologie en op 1 juni jl. over de impact van media en de noodzaak van tegengaan van ontlezing, wil de VBSO zich meer richten op identitaire projecten initiëren en faciliteren.

1 | Scheppingsorde

We willen graag het goede van Gods schepping blijvend voor het voetlicht brengen. Wat zegt de Bijbel over de scheppingsorde, wat betekent dit voor jongens en meisjes, mannen en vrouwen? Hoe gaan we om met ieders unieke eigenschappen en de doorvertaling naar onderlinge (sekse)verschillen, relaties en huwelijk? We formuleren een Bijbelse visie en ontwikkelen handreikingen en materialen.

2 | Vitale woordcultuur

Digitale media hebben een enorme impact op het leven van onze kinderen, jongeren en hun opvoeders. Het doet iets met gewetensontwikkeling en stimuleert ontlezing. Juist vanuit het Woord willen we woordgerichte cultuur stimuleren. Het wezenlijk belang van het Woord onder de aandacht brengen, hierover het gesprek stimuleren en hiervoor informatie, materialen aanreiken.

3 | Duurzaam onderwijs

Het project ‘Naar een Duurzaam Onderwijsconcept’ is enkele jaren geleden is gestart en zal verder vervolg krijgen. Dit heeft als doel om identiteitsgebonden uitgangspunten te formuleren die kunnen helpen bij het omgaan met allerlei nieuwe onderwijsontwikkelingen.

4 | Nieuw magazine

Ook werkt de VBSO aan aan de ontwikkeling van een nieuw magazine, samen met het Deputaatschap voor Opvoeding, Onderwijs en Catechese (DOOC). Dit magazine wil een bijdrage leveren aan de vorming en toerusting van onze jongeren en opvoeders. Voor beide doelgroepen komt een uitgave, naar verwachting eind van dit kalenderjaar.

Advisering en professionalisering

Op schoolbesturen komt veel af. Zowel wat betreft het behoud van het christelijk onderwijs, alsook allerlei vraagstukken en de behoefte én noodzaak om te professionaliseren. De VBSO blijft bestuurlijke en juridische advisering blijft bieden. Rondom Code Goed Bestuur zijn er regionale avonden en bestuursspecifieke trajecten; de actualiteit en antwoorden op relevante vragen zijn allemaal via onze website te volgen. Blijvende professionalisering van bestuur en toezicht vraagt de aandacht. Als VBSO zijn we onze leden hierin graag van dienst.

Belangenbehartiging

De VBSO gaat door met belangenbehartiging ten bate van de voortgang van het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. Deze belangenbehartiging vindt plaats in nauwe samenwerking met de VGS. Wat er allemaal wordt gedaan rondom belangenbehartiging, delen we o.a. via website, de maandelijkse nieuwsbrieven en het LDB-directieoverleg.

In het bijzonder attenderen wij u op de speciale nieuwsbrieven ‘Vrijheid van Onderwijs’ die de VBSO i.s.m. de VGS uitgeeft. In de meest recente editie staat het thema Burgerschap centraal. Nog geen abonnee? Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Uitvoering

VBSO en KOC zijn en blijven nauw aan elkaar verbonden en staan samen ten dienste van school, gezin en kerk. Beide organisaties hebben hun eigen activiteiten voor de doelgroepen, waarbij de medewerkers van KOC uitvoering geven aan het werk van de VBSO.

We blijven u graag van dienst om samen met u te werken aan christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag in overeenstemming met de doopbelofte, in afhankelijkheid van de Heere. Aan Zijn zegen is alles gelegen en Zijn Naam zal van kind tot kind worden voortgeplant, mag het ook zijn in onze gezinnen, op onze scholen en in onze gemeenten.

Heeft u vragen over onze nieuwe strategie of wilt u meer weten? Neem gerust contact op met ondergetekende!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 september 2022

Nieuwe maatregelen omtrent sociale veiligheid

Sociale veiligheid krijgt veel aandacht. Niet alleen op onze scholen, maar zeker ook bij de regering, de politiek en de Inspectie. Graag informeren we over de laatste ontwikkelingen.

Lees verder
23 september 2022

Vacature | Projectleider ‘En dan ben je leraar’

De stuurgroep ‘En dan ben je leraar’ van de stichting ‘Meer Personeel Onderwijs’ zoekt een projectleider voor circa 8 uur in de week. Meer Personeel Onderwijs (MPO) is gericht op het werven van leraren voor het christelijk-reformatorisch onderwijs.

Lees verder