VBSO/VGS blij met advies Raad van State af te zien van acceptatieplicht

17 juni 2022
Op donderdag 16 juni 2022 publiceerde de Raad van State haar advies over het wetsvoorstel van de PvdA om artikel 23 van de Grondwet te herzien. Dat gaat vooral om het invoeren van de acceptatieplicht in het bijzonder onderwijs. De Raad van State adviseert hiervan af te zien. “Een steun in de rug”, reageren VBSO en VGS.

Lees hier het advies van de Raad van State

De acceptatieplicht houdt in dat alle scholen kinderen moeten toelaten wanneer ouders bereid zijn de grondslag te respecteren.

Niet doeltreffend

De Raad van State wijst de acceptatieplicht in hoofdzaak om twee redenen af. Allereerst wijst de Raad van State erop dat de “doeltreffendheid niet is aangetoond … tot het doel om de kansengelijkheid te bevorderen”. Uit onderzoeken blijkt immers dat het denominatief toelatingsbeleid van veel reformatorische scholen vrijwel niet bijdraagt aan de segregatie in het onderwijs. De acceptatieplicht levert dus vrijwel geen bijdrage aan de oplossing daarvoor. Tegelijkertijd benadrukt de Raad van State dat een acceptatieplicht wel de vrijheden van ouders en schoolbesturen ingrijpend zou inperken, om scholen in stand te houden rond een collectief gedeelde geloofsovertuiging.

Deze conclusie en argumentatie sluit volledig aan bij de eerder door VBSO en VGS ingediende consultatiereactie. We sluiten ons hier dan ook opnieuw bij aan.

Schoolkeuze ouders niet altijd honoreren

Verder is de Raad van State positief over het expliciteren van het recht op onderwijs voor kinderen. Wel wordt de kanttekening gemaakt dat dit niet kan betekenen dat de schoolkeuze van ouders te allen tijde gehonoreerd moet worden. Bijvoorbeeld uit oogpunt van kansengelijkheid en het tegengaan van de sociaal-economische segregatie in het onderwijs kan het soms nodig zijn dat schoolbesturen een bepaald beleid voeren.

Overheid mag geen visie opleggen

Tot slot: de Raad van State maakt belangrijke opmerkingen over het belang van de onderwijsvrijheid voor de rechtsstaat. Bijvoorbeeld: “Van scholen mag gevraagd worden om een belangrijke bijdrage te leveren aan het in stand houden van de democratische rechtsstaat. Daarbij hoort ook pluriformiteit als belangrijk onderdeel van de democratische rechtsstaat. De overheid dient niet één bepaalde visie op ‘het goede’ en ‘het goede leven’ aan het onderwijs op te leggen.”

Kortom: een steun in de rug!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 december 2022

Preview | Boek & uitgangspunten Bijbels onderwijzen

Op D.V. 11 januari 2023 vindt het symposium plaats waar het boek 'Bijbels onderwijzen' gepresenteerd zal worden. Dit bevat 33 uitgangspunten en een model voor goed christelijk onderwijs. Ook benieuwd? Bekijk deze preview en meld u aan voor het symposium!

Lees verder
05 december 2022

Begrotingsdebat #4 | Kamer vraagt ook om meer zeggenschap over onderwijs

De Tweede Kamer heeft gestemd over de moties die zijn ingediend tijdens het debat over de Onderwijsbegroting. Uit de stemmingsuitslag blijkt dat de Kamer, net als de minister, het onderwijsveld nóg dichter de huid wil gaan zitten.

Lees verder