Terugblik jaarvergadering en vervolg op D.V. 3 juli

8 juni 2021
‘De fundamenten omgestoten’ was het thema van de VBSO-jaarvergadering op zaterdag 5 juni. Ds. A. van Voorden en dhr. L. van der Tang gaven hier in hun meditatie resp. lezing aandacht aan, met de oproep om Gods Woord leidend te laten zijn.

Schepping man en vrouw

Tijdens de opening sprak ds. A. van Voorden over ‘Man en vrouw schiep Hij hen’ (Gen. 1 : 27b), wat verder door Gods Geest in Gen. 2 : 4 – 25 in beschreven. Van belang is en blijft dat we Gods Woord geheel, van kaft tot kaft als Gods Woord erkennen en daarnaar leven. Dit betreft ook Gods schepping en in deze context met name de schepping van man én vrouw. Eerbied mag ons hart vervullen als we denken aan de grote Schepper aller dingen. Gedenk aan Uw Schepper, dit geldt ook nu!

Eerst is de man geschapen, daarna de vrouw, beiden op de zesde dag. De aanleidende oorzaak voor de schepping van de vrouw was dat het niet goed was dat de mens alleen zij. “Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.” Een man en vrouw zijn in het huwelijk een twee-eenheid, ieder met hun eigenheid. Gods Woord geeft veel onderwijs over wie de man is en wie de vrouw is en hoe ze ook staan ten opzichte van elkaar. In het natuurlijk huwelijk ligt een diepere betekenis, zoals beschreven in Efeze 5. De vrouw werd gebouwd uit een rib uit Adams lijf, Gods Kerk wordt gebouwd uit het Hoofd van de Kerk door de weg van wedergeboorte en zielsvereniging met Christus.

Hoe zuiver ligt het begin van de schepping en de instelling van het huwelijk. Wat heeft de zondeval veroorzaakt. De gebrokenheid loopt ook door de huwelijken heen. Het huwelijk is een bloem uit het Paradijs, hoewel deze niet meer staat in het Paradijs. Hoe staat het huwelijk in onze tijd bijzonder onder druk, de ontwrichting neemt toe. Als we hiervan losweken, raken we God aan in Zijn Goddelijk gezag. Ook raken we dan het zicht kwijt op het beeld wat er ligt in het huwelijk in geestelijk opzicht. Wat een onuitsprekelijk wonder dat Christus een zwarte bruid lief heeft en dat ze Hem als een reine bruid zal zijn.

Genderideologie

Binnen het thema ‘De fundamenten omgestoten’ heeft dhr. L. van der Tang (voorzitter Bijbels Beraad M/V) een indringende inleiding verzorgd. Hij sprak over de genderideologie en de gevolgen voor kerk en school. Zijn (ingekorte) bijdrage kunt u hier teruglezen.

Statutenwijziging

Naast enkele mededelingen en het goedkeuren van formele documenten, zoals jaarverslagen en jaarrekeningen, is er aandacht gegeven aan de doorontwikkeling ‘toezicht en bestuur VBSO’. Omdat het quorum (tenminste tweederde van de leden moeten vertegenwoordigd zijn) niet aanwezig is, was het niet mogelijk om tot stemming over de concept-statuten over te gaan. In verband hiermee zal er, volgens onze huidige statuten, binnen 30 dagen opnieuw een ledenvergadering georganiseerd worden (zie onderaan).

De aanleiding en onderbouwing van de statutenwijziging is op hoofdlijnen toegelicht. Voor de verantwoordelijkheid van de algemene ledenvergadering verandert er weinig. Zij blijft de leden van de Raad van Toezicht kiezen én zij verleent goedkeuring aan de benoeming van de bestuurder. De gebruikelijke verantwoording aan de leden blijft van kracht. Verder voorziet de statutenwijziging in een heldere omschrijving wat des Raad van Toezichts is en wat de kaders zijn voor de bestuurder.

VBSO Present

Vorig jaar is er vanuit de VBSO aangegeven hoe ze meer ‘present’ wil zijn. Er is een overview gegeven hoe hier in de afgelopen periode invulling aan is gegeven. Dienstbaar zijn aan leden ten behoeve van onderwijs en opvoeding is de onderlegger van alle activiteiten. Er is kort aandacht gegeven aan de juridische advisering en belangenbehartiging, in de afgelopen periode o.a. rondom burgerschap. De Code Goed Bestuur staat op de agenda en goede implementatie hiervan zal een vervolg krijgen. Het is goed dat de leden betrokken zijn en blijven bij dergelijke ontwikkelingen. Via de VBSO-website en de maandelijkse nieuwsbrief wordt er voorzien in een goede informatievoorziening.

2e ALV – D.V. 3 juli

Omdat het vereiste quorum voor de statutenwijziging tijdens de vergadering niet aanwezig was, moet binnen de gestelde termijn opnieuw de leden worden bijeengeroepen. Deze ledenvergadering zal plaatsvinden op D.V. zaterdag 3 juli 2021. Om tot statutenwijziging over te gaan, is voor deze tweede vergadering geen quorum vereist. Wel is het nodig dat tweederde van de dan uitgebrachte stemmen voor de wijziging is.

Deze week krijgen de leden een schriftelijke uitnodiging van deze 2e ALV, waarna u zich dan ook kunt aanmelden. Rond D.V. 19 juni zullen de agenda en stukken worden gepubliceerd. We zien uw komst met belangstelling tegemoet!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

16 september 2021

Welkom bij De Viersprong-bijeenkomst

Na een cursusjaar waarin je een periode thuisonderwijs moest geven en na een lange zomervakantie is het een onderwerp dat elke kleuterleerkracht bezighoudt: hoe bevorder ik een positief en veilig pedagogisch klimaat in mijn kleuterklas?

Lees verder
16 september 2021

‘Opstapje’ naar de basisschool

Lees verder