Subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

28 mei 2020
Deze week is een Regeling gepubliceerd van de beide onderwijsministers, voor aanvullende subsidie aan onderwijsinstellingen. Het gaat om extra geld voor speciale programma’s, bedoeld voor kwetsbare leerlingen die achterstanden hebben opgelopen in de maanden dat vanwege de coronamaatregelen afstandsonderwijs moest worden gegeven. Let hierbij goed op de data waarvoor het moet worden aangevraagd!

Het doel van deze aanvullende subsidie is (citaat uit art. 3): “dat de leerlingen … die het inhaal- en ondersteuningsprogramma volgen, een reëel perspectief hebben op het wegwerken dan wel inhalen van de opgelopen onderwijsachterstanden, leer- en ontwikkelachterstanden …”. Om voor deze extra subsidie in aanmerking te komen, moet het schoolbestuur een aanvraag indienen met een beschrijving van de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s die het wil aanbieden.

Achtergrond van de Regeling vormen vooral de signalen dat er kwetsbare gezinnen zijn (geweest) die er weinig of niet in geslaagd zijn om de kinderen het schoolwerk thuis te laten doen. Bijvoorbeeld door het ontbreken van apparatuur (computers), of vanwege het ontwikkelingsniveau van ouders of door het ontbreken van structuur in het gezin.

Ook breder wordt overigens in de politiek aandacht gevraagd voor kwetsbare kinderen.

Voor elk bestuur dat het van belang acht om een specifiek inhaal- en ondersteuningsprogramma aan te bieden (specifiek aan bepaalde leerlingen in verband met een ‘lockdown-achterstand’), is er dus extra geld beschikbaar.

De subsidie kan in verschillende tijdvakken worden aangevraagd. Let op deze data, want buiten deze tijdvakken is het niet mogelijk om deze subsidie aan te vragen. Daarnaast geldt in sommige gevallen dat de eerdere aanvraag voorgaat op de latere, dus wanneer uw bestuur een dergelijk programma overweegt, is voortvarendheid van belang.

  1. Voor het eerst kan dit al vanaf 2 juni 2020, tot 21 juni 2020.
  2. Daarna vanaf 18 augustus tot 18 september 2020.
  3. Mocht daarna het subsidieplafond voor de betreffende sector (po/s(b)o/vso, of vo of mbo) nog niet bereikt zijn, dan nog van 19 oktober tot 2 november.

Uit de toelichting: “Het inhaal- en ondersteuningsprogramma dat georganiseerd wordt met subsidie uit het eerste tijdvak moet worden aangeboden in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020. Het …programma dat georganiseerd wordt met subsidie uit het tweede tijdvak moet aangeboden worden in de periode van 1 oktober 2020 tot 31 augustus 2021. Indien het derde tijdvak wordt opengesteld, moet dat …programma worden aangeboden in de periode van 1 december 2020 tot en met 31 augustus 2021.”

Zie voor informatie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/extra-geld-onderwijs-door-coronacrisis

En voor vragen kunt u vanzelfsprekend ook bij de VBSO terecht.

Mr. drs. J. van den Brink

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder
02 juli 2020

Regio-avonden september: Burgerschap

Het wetsvoorstel Burgerschap ligt er. De impact van dit wetsvoorstel is groot voor ons christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. Dit vraagt om bezinning en doordenking.

Lees verder