Staat van het onderwijs

23 april 2020
De inspectie heeft woensdag 22 april jongstleden haar jaarlijkse Staat van het onderwijs gepresenteerd. Het rapport heeft door de zorgelijke omstandigheden waarin we verkeren weinig aandacht gekregen. Het is toch de moeite waard om er wel bij stil te staan.

De inspectie heeft een aantal kritische opmerkingen gemaakt. Daarbij gaat zij vooral uit van cijfers. We moeten er echter voor oppassen dat we zelf meegaan in de gedachte dat de Staat van ons onderwijs bepaald wordt door cijfers. We geven hierna eerst de kritische opmerkingen van de inspectie weer en gaan er dan op in.

De eerste constatering is dat meer scholen niet voldoen  aan de eisen van basiskwaliteit. Dat betekent dat de meetbare leerlingenprestaties op meer scholen onder de maat zijn. Op zich is het een plicht te streven naar basiskwaliteit.

De inspectie stelt verder dat er te weinig getoetst wordt. Daardoor verdwijnt het zicht op leerprestaties. Zo werden de rekentoets en de kleutertoets bijvoorbeeld de afgelopen jaren afgeschaft. Volgens de inspectie is daardoor de mogelijkheid om ‘de ontwikkeling van het jonge kind te volgen’ verdwenen. Vanuit de optiek van preventie zou dat verkeerd zijn.

Kleine scholen krijgen relatief veel  aandacht. Ze zouden, vergeleken bij grotere scholen, vaker onvoldoende of zeer zwak scoren. Vorig jaar zaten op bijna 1200 van de 6700 basisscholen minder dan 100 leerlingen. Door kleine scholen wordt het potentieel aan leraren minder effectief gebruikt. Populair gezegd: Als er geen kleine scholen waren, zouden er 3% minder leraren nodig zijn dan nu het geval is.

Als het gaat over het lerarentekort op zich dan is de inspectie duidelijk. Het is een bedreiging voor de onderwijskwaliteit.

De vraag of alle leerlingen gelijke kansen krijgen is ook onderzocht. Er is veel aandacht geweest om bepaalde groepen scholieren meer te laten profiteren van het onderwijs, maar met weinig resultaat. De verschillen met groepen scholieren die meer baat hebben bij het onderwijs zijn niet echt kleiner geworden.

Het burgerschapsonderwijs laat over het algemeen nog te wensen over.

Opmerkelijk is het dat het aantal leerlingen dat moeite heeft met lezen groeit.

Of deze constateringen ook voor VBSO-scholen gelden kan niet in het rapport gelezen worden. Dat hoeft ook niet. Iedere school kan voor zich nagaan of dit klopt met de eigen situatie. Wellicht kunnen er leringen uit getrokken worden.

Rapport downloaden

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder
02 juli 2020

Regio-avonden september: Burgerschap

Het wetsvoorstel Burgerschap ligt er. De impact van dit wetsvoorstel is groot voor ons christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. Dit vraagt om bezinning en doordenking.

Lees verder