Reactie VBSO en VGS op experiment onderwijszorg-arrangementen

30 november 2021
Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen de combinatie onderwijs en zorg voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter regelen. De regering heeft daarom als concept het Besluit experiment onderwijszorgarrangementen ter inzage gelegd.

Als VGS, VBSO en KOC Diensten hebben we hierop een reactie ingediend om onze zienswijze kenbaar te maken waarmee de regering in het definitieve besluit haar voordeel kan doen – ten behoeve van de kinderen op onze scholen die dat nodig hebben. Ook de samenwerkingsverbanden Berséba en RefSVO hebben hieraan hun instemming gegeven.

Experiment

Allereerst de inhoud van de conceptregeling, kort samengevat. Het is een vijfjarig experiment waarin een schoolbestuur een aanvraag kan doen om in samenwerking met een samenwerkingsverband, een onderwijs-zorg-initiatief en zorgpartners een onderwijs-zorg-structuur vorm te geven. Dit voor kinderen die nu in het onderwijs buiten de boot (dreigen te) vallen omdat ze meer of andere zorg nodig hebben dan het (speciaal) onderwijs kan bieden.

Kinderen die in die structuur worden opgevangen, hoeven dan (afhankelijk van de situatie) niet te voldoen aan de voorgeschreven onderwijstijd, onderwijsinhoud, onderwijslocatie en ook kunnen de zorg- en onderwijsgelden heel situatiespecifiek worden gecombineerd in één rugzak.

Dit is dus een samenwerkingsstructuur die voor ongeveer vijf jaar bestaat en waar kinderen kunnen aan- en afhaken. OCW wil in totaal 80 van deze aanvragen toewijzen.

Wanneer het experiment blijkt te werken is de bedoeling dat na afloop hiervan de wetgeving definitief wordt aangepast om dit breed mogelijk te maken.

Maatwerk

Doel en strekking van de regeling juichen we toe. Als kinderen in het onderwijs uitvallen doordat de regelgeving niet aansluit op de zorg die ze nodig hebben, dan moet die regelgeving maatwerk mogelijk maken. Zorg en onderwijs (of ontwikkeling) kunnen in het leven van sommige kinderen geen gescheiden werelden zijn. Dan moeten de regels hierop voor deze kinderen aansluiten.

Wat betreft de thuiszittersproblematiek: in tegenstelling tot het initiatiefwetsvoorstel van De Hoop over de acceptatieplicht biedt dit Besluit een daadwerkelijk begin van een oplossing voor deze kinderen; ook meer concreet dan er gebeurt in het initiatiefwetsvoorstel Leerrecht van Van Meenen.

Kleinschalig

Daarnaast hebben we enkele aandachtspunten benoemd. Met name de vraag waarom gekozen is voor een experiment met in totaal 80 onderwijs-zorg-structuren, in plaats van meer kleinschalig ad hoc mogelijkheden om voor een kind die dat nodig heeft bepaalde ontheffingen aan te vragen, in samenwerking met precies die partners die voor dat kind een zinvolle rol kunnen vervullen.

Tot slot laat dit ook zien dat er in het onderwijs meer aandacht nodig is voor nauwe samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Meer ruimte voor het bredere welbevinden van de kinderen.

Overigens: dat begint vooral bij een warme band tussen gezin en school!

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 januari 2022

Welkom bij de regioavonden Code Goed Bestuur (principe 2)

In 2021 zijn we gestart met een serie regioavonden rondom de nieuwe Code Goed Bestuur. Op D.V. 22 maart (Barneveld) en 29 maart 2022 (Bruinisse) staat principe 2 op het programma. Komt u ook?

Lees verder
13 januari 2022

Terugblik extra ledenvergadering

Op 11 januari 2022 heeft in Leerdam een extra ledenvergadering van de VBSO plaatsgevonden. De leden waarderen de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het huidige VBSO-profiel. Het is essentieel om samen met school, gezin en kerk staan voor de eigen identiteit, nu en in de toekomst. Dit vraagt naast de huidige VBSO-taken om blijvende duiding, fundering en toerusting in onderwijs en opvoeding.

Lees verder