Profielorganisaties: Rechtszekerheid schoolbesturen in het geding

11 januari 2022
Het Besluit actualisering deugdelijkheideisen funderend onderwijs maakt nog steeds niet precies helder wat de overheid verstaat onder ‘evident ondoelmatige besteding van de bekostiging.’ En dat kan leiden tot aantasting van de rechtszekerheid van schoolbesturen.

Dat betogen de profielorganisaties VBSO, VGS, Verus, VOS/ABB en VBS in hun bijdrage aan de internetconsultatie inzake genoemd besluit.

Dat besluit geeft nader invulling aan het begrip ‘evident ondoelmatige besteding’ uit de Wet actualisering deugdelijkheidseisen. Die wet was nodig omdat de Raad van State eind 2016 oordeelde dat de Wet op het voortgezet onderwijs niet voorziet in een specifieke bevoegdheid om de bekostiging te corrigeren in het geval van ondoelmatige aanwending van de rijksbekostiging.

Publieke gelden

‘Voor schoolbesturen is het belangrijk om ruimte te hebben en houden om te kunnen besturen en afwegingen te kunnen maken bij het aanwenden van bekostiging’, betogen de profielorganisaties in hun inbreng. Die ruimte is natuurlijk relatief en begrensd door wettelijke normen, erkennen ze. ‘Wij kunnen ons voorstellen dat de overheid op haar beurt ruimte wil hebben om te kunnen interpreteren of een schoolbestuur de bekostiging evident ondoelmatig heeft aangewend. Het gaat per slot van rekening om publieke gelden.’

In het Besluit actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs probeert het kabinet een middenweg te vinden tussen de ruimte van schoolbesturen en van de overheid, constateren de profielorganisaties. Ze wijzen de regering op de ‘grote impact’ die het besluit kan hebben voor bestuurders en interne toezichthouders. Daarom ‘gaan we ervan uit dat dit ontwerpbesluit aan de Raad van State zal worden voorgelegd.’

Terughoudendheid

Bij het besluit plaatsen de profielorganisaties enkele kritische kanttekeningen. Zo merken ze op dat de evident ondoelmatige besteding ‘weliswaar in de definitieve wet (actualisering deugdelijkheidseisen) is opgenomen, maar dat de terughoudendheid bij de beoordeling niet in de tekst van de wet, maar slechts in de toelichting is opgenomen. De terughoudendheid is evenmin in de tekst van het ontwerpbesluit opgenomen.’ Ze pleiten er daarom voor om de norm ‘terughoudendheid’ op te nemen in het besluit.

Versterking van die norm is ook nodig tegen de achtergrond van de invulling die in het besluit wordt voorgesteld van de wettelijke norm ‘evident ondoelmatig’, vervolgen ze. ‘Deze invulling is nog steeds niet precies en laat veel ruimte voor interpretatie en staat op gespannen met de eerder genoemde bescherming.’

Beschadigen

De profielorganisaties blijven – het besluit bestudeerd hebbend – zitten met veel vragen. Zoals: ‘Weet een schoolbestuur nog wel waar het aan toe is en wordt de rechtszekerheid niet aangetast? Wordt het bevoegd gezag niet bij voorbaat op achterstand geplaatst, ook doordat onhelder is hoe een procedure rond het bewijsvermoeden verloopt? Kan dit en het toenemend gebrek aan rechtsbescherming de organisaties en personen niet onnodig beschadigen? Gaat deze invulling dan ook niet verder dan noodzakelijk en aanvaardbaar is en tast het de vrijheid van inrichting van schoolbesturen niet aan?’

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 januari 2022

Welkom bij de regioavonden Code Goed Bestuur (principe 2)

In 2021 zijn we gestart met een serie regioavonden rondom de nieuwe Code Goed Bestuur. Op D.V. 22 maart (Barneveld) en 29 maart 2022 (Bruinisse) staat principe 2 op het programma. Komt u ook?

Lees verder
13 januari 2022

Terugblik extra ledenvergadering

Op 11 januari 2022 heeft in Leerdam een extra ledenvergadering van de VBSO plaatsgevonden. De leden waarderen de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het huidige VBSO-profiel. Het is essentieel om samen met school, gezin en kerk staan voor de eigen identiteit, nu en in de toekomst. Dit vraagt naast de huidige VBSO-taken om blijvende duiding, fundering en toerusting in onderwijs en opvoeding.

Lees verder