Onderwijs na 11 mei

22 april 2020
Op 21 april is door de minister-president meer duidelijkheid gegeven over de maatregelen na 28 april. Na de meivakantie, vanaf D.V. 11 mei 2020, mogen de basisscholen weer open! Een aantal vragen en antwoorden.

Voor welke scholen geldt dit precies?

Reguliere basisscholen mogen elke dag de helft van hun leerlingen weer ontvangen. Voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs geldt dat deze weer volledig open gaan. Scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs blijven langer dicht.

Wat betekent: ‘de helft van hun leerlingen’?

De groepsgrootte moet kleiner zijn, dus het aantal leerlingen in het lokaal. Kinderen gaan 50% van de tijd naar school. Als voorbeeld werd tijdens de persconferentie genoemd dat de ene helft van de klas de ene dag naar school kan en de andere helft van de klas de andere dag. Uiteraard gaat dit veel creativiteit van schoolbestuurders en groepsleerkrachten vragen. Het is mogelijk dat scholen op een verschillende manier invulling geven aan de nieuwe situatie na 11 mei. Het is belangrijk dat scholen de keuzes die ze maken goed communiceren met de ouders van de kinderen.

Kan een school kiezen hoe ze het onderwijs vormgeeft?

Scholen kunnen kiezen wanneer ze welke kinderen naar school laten komen. Zoals aangegeven, kan dit leiden tot verschillen tussen scholen.
Wij menen dat het niet mogelijk is om de ene helft van de klas ’s ochtends, en de andere helft van de klas ’s middags naar school te laten komen, mocht dit gewenst zijn door een school. Dit mede in verband met de tussentijdse schoonmaak van de lokalen.

Hoe belangrijk is de anderhalve meter?

De afgelopen weken gold geen anderhalve meter afstand voor kinderen, bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen. Die regel is niet handhaafbaar. Op school hoeft dat dus ook niet. De maatregel is gebaseerd op de bevindingen van het RIVM dat kinderen door het virus nauwelijks klachten krijgen en het ook maar heel weinig overdragen op elkaar en op volwassenen.
Kinderen moeten wel zoveel als mogelijk die anderhalve meter afstand houden tot hun juf of meester. In een aantal gevallen kan dit niet, bijvoorbeeld bij kleuters, bij leerlingen met gedragsproblemen of bij kinderen die (medische) zorg nodig hebben. Het is verantwoord om in die gevallen wel dicht bij kinderen te zijn.

Wat is er geregeld voor kinderen uit kwetsbare gezinnen?

Voor hen geldt de gratis noodopvang, net zo goed als voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen. Zie ook de volgende vraag. Als school is het goed om hierin het voortouw te nemen, omdat de leerkracht vaak als één van de besten weet welke gezinnen kwetsbaar zijn. Het is wel goed om de gemeente te informeren welke kinderen om die reden op school worden opgevangen.

Blijft de gratis noodopvang in de meivakantie en na 11 mei?

De noodopvang voor zowel kinderen van ouders in cruciale beroepen als voor kinderen uit kwetsbare gezinnen gaat ook door in de meivakantie! Gemeenten, scholen en kinderopvanglocaties zorgen er samen voor dat er ook in de meivakantie voldoende noodopvangplekken beschikbaar zijn. In overleg met het personeel, de gemeente en kinderopvangorganisaties moet dus worden bezien hoe het wordt geregeld dat er ook in de vakantie personeel beschikbaar is.
In de komende weken wordt verder uitgewerkt hoe de noodopvang er na 11 mei uit zal gaan zien, maar het uitgangspunt is dat de noodopvang blijft. Kinderen van ouders met cruciale beroepen of kinderen in een kwetsbare thuissituatie kunnen dus gratis gebruik blijven maken van de opvang.
De lokale gemeente coördineert de opvang en heeft hierin overleg met kinderopvangorganisaties en plaatselijke basisscholen. Die zullen meestal de opvang in de praktijk regelen.

Hoe zit het met leerlingenvervoer?

Ook voor het leerlingenvervoer geldt dat de kinderen onderling geen anderhalve meter afstand hoeven te houden. Vaak is het ook niet mogelijk afstand te houden tot de chauffeur. Wel wordt aangeraden zoveel als mogelijk de afstand tot de chauffeur te houden. Niet al het contact kan voorkomen worden, net zoals dat niet kan bij leerkrachten en kinderen. Het leerlingenvervoer wordt in de komende weken nog verder uitgewerkt.

Wat als ik me als leerkracht niet lekker voel?

Voor onderwijzend personeel gaat dezelfde lijn gelden als voor zorgpersoneel. Dat betekent dat als er klachten zijn bij leerkrachten, zij laagdrempelig getest kunnen worden op het corona-virus. Als de test positief is, blijft men uiteraard thuis. Bij een negatieve uitkomst, mag men natuurlijk wel aan het werk.
Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij symptomen van het corona-virus, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Men blijft ook thuis als een ander in het gezin klachten heeft. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.

Hoe zit het met de leerplicht?

Het kan zijn dat ouders/verzorgers hun kinderen uit bezorgdheid alsnog thuishouden, ook al moeten de kinderen in principe weer naar school. Het is aan te bevelen hierover het gesprek aan te gaan met de desbetreffende ouders/verzorgers, zonder direct met de leerplichtambtenaar ‘te schermen’. Zowel leerplichtambtenaren als onderwijsinspectie zullen in deze maanden geen werk maken van handhaving en controle op schoolbezoek en absentie. Dat zou niet redelijk zijn, ook gelet op de uitlatingen van de minister-president tijdens de persconferentie.

Auteur: Mr. drs. J. van den Brink, BVD Advocaten

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

 

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder
02 juli 2020

Regio-avonden september: Burgerschap

Het wetsvoorstel Burgerschap ligt er. De impact van dit wetsvoorstel is groot voor ons christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. Dit vraagt om bezinning en doordenking.

Lees verder