Onderhandelaarsakkoord

29 januari 2020
Zijn er behalve de loonsverhoging van 4,5% voor alle medewerkers in het primair onderwijs nog andere wijzigingen in de (te sluiten) cao 2020?

Na bemiddeling door de voorzitter van de SER zijn bonden en werkgevers toch tot een akkoord gekomen dat als basis dient voor de nieuwe cao.

Salaris

De loonsverhoging van 4,5% voor alle medewerkers is per 1 januari 2020 ingegaan. Daarnaast is er in februari een eenmalige uitkering van 33% van het maandsalaris van januari en een eenmalige uitkering van € 875,- bruto bij 1 WTF en anders naar rato van de betrekkingsomvang.

Functie- en loongebouw

Verder zal het functie- en loongebouw veranderen in die zin dat gelijk(waardig) werk gelijk beloond zal worden. Nu is er verschil tussen leraren, OOP en directie, ook al zitten ze allemaal in dezelfde schaal. Dat zal dus veranderen; afspraak voor de cao is dat alle functies van het OOP en de directie opnieuw bezien worden en zo nodig aangepast en gewaardeerd met FUWA. De PO-raad stelt voorbeeld-functiebeschrijvingen beschikbaar. In het aantal loongebouwen is de harmonisatie ook te zien: adjunct-directeuren dezelfde schaal als een leraar, alleen is de afkorting voor hun schaal: A en voor leraren L, dus A10=L10.

Een ander belangrijk gevolg is dat directeuren hetzelfde salarismaximum krijgen als de OOP’ers (bij gelijkwaardige functiezwaarte). Voor besturen met relatief veel OOP’ers kost deze afspraak relatief meer geld. Om hieraan tegemoet te komen krijgen besturen van scholen voor gespecialiseerd onderwijs een eenmalige extra geld. Daarmee is volgens de PO-raad ca. 3 jaar het tekort te compenseren. Dat betekent dat besturen s(b)o-scholen, wellicht ook van tussenvoorzieningen, op termijn hier een tekort zullen zien optreden. Ze moeten in hun meerjarenbeleid hiermee rekening houden. Ook scholen voor regulier onderwijs hebben de laatste jaren door lerarentekort of inzet van werkdrukmiddelen meer OOP’ers aangesteld. Daarmee is in de structurele lump sum wel rekening gehouden.

Professionalisering

Professionalisering is ook een belangrijk item van het akkoord. Voor iedere werknemer is er een individueel scholingsbudget van € 500-,- (naast de gewone scholingsmiddelen die het bestuur ontvangt, waarmee onder meer de door de werkgever opgedragen scholing wordt bekostigd).

Werk naar werk-beleid (VWNW)

Vanaf 1 februari 2020 geldt het nieuwe VWNW-beleid bij bedrijfseconomisch ontslag. Er moeten in dat geval afspraken gemaakt zijn of worden over het begeleiden van o.a. boventallige werknemers naar een andere baan, bij voorkeur in de sector. Bij voorziene formatieve problemen (dreigend ontslag) moet er altijd overleg zijn met vakbonden (het is mogelijk dat de vakbond waar het personeelslid bij aangesloten is dit namens de andere bonden doet). Het VWNW-beleid betekent een inspanningsverplichting om afspraken te maken over vrijwillig vertrek, boventallig verklaring, maatregelen voor de begeleiding VWNW enz. Let wel een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.  De bedoeling is dat de begeleiding zo kort mogelijk is (maatwerk), maximaal 2 jaar. Belangrijk is dat bij zo’n bedrijfseconomisch ontslag het recht op de transitievergoeding vervalt. Er is dan dus geen stapeling van transitievergoeding en bovenwettelijke uitkering.

Looptijd cao

De looptijd is van 1 maart 2019 tot 1 november 2020.
Door de cao door te laten lopen tot 1 november 2020 kon de salarisverhoging uitkomen op 4,5% anders was de loonruimte minder geweest.

Traject.

De verwachting is dat in januari 2020 alle leden van PO-raad en bonden ingestemd hebben met dit akkoord.

De VBSO hoopt u over de voortgang nader te berichten. Met de hoofdzaken bent u nu geïnformeerd.

Auteur: Mr. L. Vogelaar, Bestuurlijk-juridisch adviseur bij de VBSO

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

29 februari 2020

Regioavonden VBSO – Present en Personeelsbeleid

Identiteitsgebonden personeelsbeleid vraagt blijvende aandacht. Als VBSO denken we u hierin graag met u mee. Tevens gaan we graag in gesprek met u over wat we als besturenorganisatie doen en verder voor u kunnen betekenen. We nodigen u uit voor onze regio-avonden.

Lees verder
28 februari 2020

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

De Tweede Kamer heeft eindelijk ingestemd met het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Met de WBTR beoogt de overheid de kwaliteit van het bestuur en het toezicht van de rechtspersonen vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij in de semipublieke sector te verbeteren.

Lees verder