Nieuwe structuur voor bestuur en toezicht VBSO

6 juli 2021
Op de ledenvergadering van 3 juli jl. is ingestemd met het voorstel om het huidige VBSO-bestuur om te zetten in een Raad van Toezicht en daarnaast een (dagelijks) bestuurder te benoemen.

De hiervoor benodigde statutenwijziging kon op de ledenvergadering van 5 juni jl. niet in stemming worden gebracht omdat het quorum (tweederde van de leden) niet aanwezig was. Daarom moest er statutair een tweede vergadering binnen 30 dagen worden uitgeschreven. Voor die tweede vergadering geldt dat een statutenwijziging wordt aangenomen als tweederde van de uitgebrachte stemmen voor de wijziging is.

Afgelopen zaterdag bleek dat het geval, zowel uit de fysieke stemming ter vergadering als uit de digitale stemming. In de terminologie van het schoolleven betekent dit dat de VBSO met ingang van het nieuwe cursusjaar gaat werken conform de nieuwe statuten.

De leden van de Raad van Toezicht zijn de heren (in alfabetische volgorde) A.C. van Bochove, D. Guiljam, A.A. Hak, A. Krijgsman, W. Ottema en E. Verwoerd. De bestuurder is dhr. A.R. Bronkhorst.

Het is de hartelijke wens van het toekomstig ‘toezicht en bestuur’ dat de VBSO conform de grondslag dienstbaar mag zijn en blijven aan school en gezin.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

16 september 2021

Welkom bij De Viersprong-bijeenkomst

Na een cursusjaar waarin je een periode thuisonderwijs moest geven en na een lange zomervakantie is het een onderwerp dat elke kleuterleerkracht bezighoudt: hoe bevorder ik een positief en veilig pedagogisch klimaat in mijn kleuterklas?

Lees verder
16 september 2021

‘Opstapje’ naar de basisschool

Lees verder