Nieuwe maatregelen omtrent sociale veiligheid

23 september 2022
Sociale veiligheid krijgt veel aandacht. Niet alleen op onze scholen, maar zeker ook bij de regering, de politiek en de Inspectie. Graag informeren we over de laatste ontwikkelingen.

Op 14 juli verscheen weer een Kamerbrief, als vervolg op de Kamerbrief Vrij en veilig onderwijs d.d. 4 maart, die in ons nieuwsbericht uit april besproken is. Lees: Hoe de minister sociale veiligheid wil bevorderen

Extern meldpunt?

De brief van minister Wiersma (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) van 14 juli betreft onder andere het aanvankelijke voornemen om een onafhankelijk extern ‘meldpunt sociale veiligheid’ in te richten. De minister ziet hier nu vooralsnog vanaf. Vanuit het veld is de reactie gekomen dat klachtafhandeling zo mogelijk intern moet plaatsvinden. Een extern meldpunt moet daarom een ‘laatste middel’ zijn, en het is niet gebleken dat dit nodig is.

Pakket maatregelen

Wel ziet de minister aanleiding voor het volgende pakket aan maatregelen:

  1. Een expertisenetwerk klachten sociale veiligheid;
  2. Wegwijzerwebsite ontwikkelen;
  3. Communicatiecampagne bewustwording sociale veiligheid en meldingen;
  4. Inrichten van een ‘escalatiemogelijkheid’. Het is niet helemaal duidelijk waar de minister aan denkt, het lijkt een soort externe geschillencommissie te zijn.

Als achtergrondinformatie verwijs ik nog naar de OCW-brochure Zorgplicht sociale veiligheid uit 2016, die een overzicht geeft van de wettelijke verplichtingen zoals die nu gelden.

Veiligheid lhbti-leerlingen

Afgelopen zomer verscheen ook de beleidsreactie van de regering op onderzoeken naar ‘conversietherapie’ (vormen van ‘homogenezing’). Opvallend is dat bij de beleidsvoornemens ook een onderwijsparagraaf is opgenomen (pag. 5), met onder meer de volgende inhoud:

“De formulering van deze opdrachten biedt scholen de ruimte voor een eigen invulling, zolang het onderwijs is gericht op respectvol omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit en het erkennen en herkennen daarvan. Om scholen hierbij te ondersteunen wordt de opdracht aan scholen verduidelijkt. Dit gebeurt onder andere door de huidige kerndoelen bij te stellen. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de basisvaardigheden waaronder burgerschap, inclusief seksualiteit en seksuele diversiteit en het erkennen en herkennen daarvan en de veiligheid van lhbtiq+ leerlingen. Op deze manier hebben zowel leerlingen als docenten handvatten om zich vrij en veilig te voelen binnen de school.”

In welke zin de kerndoelen worden bijgesteld wachten we af. Laten we ons ondertussen inspannen om vanuit Gods Woord en met liefde om al onze kinderen heen te staan.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 maart 2023

Redelijkheid in de rechtszaal bij uitspraak over bekostiging

Deze uitspraak van de Raad van State d.d. 1 maart 2023 over bekostiging laat op een mooie manier zien dat de bestuursrechter soms ook de redelijkheid laat meewegen. Een bestuur dat te laat een subsidie had aangevraagd, krijgt van de rechter toch de helft ervan toegekend op grond van de belangenafweging.

Lees verder
02 maart 2023

Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan

De meeste scholen zijn volop bezig met het schoolplan 2023-2027. Als KOC Diensten helpen we u graag om het concept van Bijbels onderwijzen hierin een plaats te geven.

Lees verder