Laatste nieuws rond bekostiging onderwijshuisvesting

11 januari 2022
Eén van de laatste dingen die demissionair minister Slob nog deed, was het publiceren van de Beleidsreactie van het kabinet op het IBO-rapport over onderwijshuisvesting. Het is goed om te zien dat de minister in die reactie de conclusies van het rapport serieus neemt. Erkend wordt in elk geval dat goede huisvesting een basisvoorwaarde is voor goed onderwijs.

Omdat er voor de langere termijn gesproken wordt over ingrijpende wijzigingen, is voor ons van belang om hier kennis van te nemen, ook al zijn veel voornemens nog vaag. Opmerkelijk is overigens dat het coalitieakkoord niets vermeldt over onderwijshuisvesting.

Knelpunten

De belangrijkste knelpunten van dit moment zijn:

 • Veel schoolgebouwen zijn verouderd en over het geheel is een grote inhaalslag nodig, zeker als we ook naar de hedendaagse eisen en wensen ten aanzien van gezondheid (ventilatie!) en duurzaamheid kijken.
 • Doordat verschillende partijen verantwoordelijk zijn voor nieuwbouw (gemeenten) en onderhoud (schoolbesturen), worden onderhoudsinvesteringen of renovatie te weinig gestimuleerd. Daarnaast sluiten budgetten niet altijd aan op de behoeften.
 • Er zijn onduidelijkheden in de verantwoordelijkheidsverdeling, met name bij renovatie. Daarnaast is de gemeentelijke besluitvormingsprocedure nogal eens ondoorzichtig.

Wetswijzigingen

De minister benoemt in zijn brief de volgende wetswijzigingen die al eerder waren aangekondigd. De bedoeling is dat de consultatieversie “in de eerste maanden van 2022” online komt.

 • Het investeringsverbod voor PO-besturen wordt opgeheven: voor schoolbesturen is het dan niet meer verboden om een uitbreiding of nieuwbouw deels met eigen publieke middelen te betalen.
 • Schoolbesturen worden verplicht een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) te maken.
 • Gemeenten worden verplicht elke vier jaar een IHP vast te stellen (in overleg met schoolbesturen).
 • Renovatie wordt expliciet een taak voor gemeenten.

Kabinetsbeleid

Voor de langere termijn wekt de minister de indruk dat ook andere aanbevelingen uit het rapport worden omgezet in kabinetsbeleid, maar daarvoor wordt een slag om de arm gehouden. Belangrijkste punten zijn:

 • Het totale budget voor onderhoud en nieuwbouw gaat naar gemeenten. Dat wordt geoormerkt zodat gemeenten dat niet voor andere uitgaven mogen gebruiken. Gemeenten kunnen vervolgens budgetten doorbetalen aan schoolbesturen voor (klein) onderhoud, conform in het IHP vast te leggen afspraken.
 • De verouderde gebouwenvoorraad moet worden aangepakt.
 • Er moet een ‘centrale bouwcatalogus’ komen, met meer éénduidige standaardkwaliteitseisen voor schoolgebouwen.
 • Er moeten investeringen voor verduurzaming worden gedaan.

Als VBSO houden we deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. En waar nodig laten we van ons horen. Voor het welbevinden en de leermogelijkheden kan een goed gebouw immers veel betekenen.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 januari 2022

Welkom bij de regioavonden Code Goed Bestuur (principe 2)

In 2021 zijn we gestart met een serie regioavonden rondom de nieuwe Code Goed Bestuur. Op D.V. 22 maart (Barneveld) en 29 maart 2022 (Bruinisse) staat principe 2 op het programma. Komt u ook?

Lees verder
13 januari 2022

Terugblik extra ledenvergadering

Op 11 januari 2022 heeft in Leerdam een extra ledenvergadering van de VBSO plaatsgevonden. De leden waarderen de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het huidige VBSO-profiel. Het is essentieel om samen met school, gezin en kerk staan voor de eigen identiteit, nu en in de toekomst. Dit vraagt naast de huidige VBSO-taken om blijvende duiding, fundering en toerusting in onderwijs en opvoeding.

Lees verder