Indringende boodschap en woord op zijn tijd

31 augustus 2021
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar is het goed om als directeuren, schoolleiders, bestuurders, toezichthouders, kerkenraden en allen die de VBSO volgen, te overdenken welke indringende boodschap er uit Psalm 48 tot ons komt. Het is anno 2021 een 'woord op zijn'.

Wellicht herkent u het: je hebt iets vaker gelezen, maar nu trekt het ineens de aandacht. Het overkwam mij toen er recent werd gepreekt over de laatste verzen van Psalm 48. Nog niet eerder was me opgevallen dat – bijna aan het einde van deze Psalm – een opdracht wordt gegeven voor het ‘navolgende geslacht’.

Nageslacht

Jeruzalem is een voortdurend onderwerp van strijd. Na alle aanvallen, stelt de Psalmdichter: bekijk de stad, tel de torens, zie de vesting, bestudeer de paleizen. Toch houdt de stad stand, zij het niet letterlijk, dan zeker geestelijk. Niet vanwege de dappere strijders. De Kunstenaar en Bouwmeester heeft en houdt er Zijn wakend oog over. God is in het midden van haar. Deze God is alle lof waardig, Hij staat in voor Zijn eigen werk. Daarom, geef Hem de eer, verwacht het alleen van Hem. Wek hiertoe het ‘navolgende geslacht’ op, vertel het hen! Deze opdracht staat in de tegenwoordige tijd, dus geldt ook nu!

Kernactiviteit

Welke boodschap hierin ligt voor de dagelijkse praktijk, is duidelijk. Vertellen is een ‘kernactiviteit’. Thuis en in het onderwijs. Basisonderwijs begint namelijk thuis, zie Deut. 6. Op school blijkt juist in de ‘vertel-vakken en -vormingsgebieden’ de identiteitDenk aan (kerk)geschiedenis, biologie, taal, lezen en alles wat wordt gedaan in het kader van (burgerschaps)vorming. Dat elke dag Gods Woord gelezen, overdacht en op school uit vertelt mag worden, dat is wat ten diepste onze opvoeding en onderwijs stempelt. De doorwerking van die boodschap in ‘hart en huis’, hoor-zicht- en merkbaar. Laten we onze kinderen en elkaar blijven voorhouden waar het wezenlijk in ons aller leven om gaat.

Jeruzalem

Van nature behoren we tot de bestrijders van Jeruzalem, van Sion, en zijn we haters van haar God. In plaats van dat we de aangebonden strijd voortzetten, mocht de Heere Zijn scherpe pijlen afschieten. Zodat Mensziel, uit Gods hand goed voortgekomen en om eigen schuld geruïneerd, weer in de handen van de Koning komt. Hoe zal dan de heerlijkheid van deze Koning blijken, zo herstelt Hij in beginsel weer Zijn beeld. Hij zal er Zelf zorg voor dragen dat Jeruzalem weer dorpsgewijze bewoond zal worden, dat de straten vervuld worden met knechtjes en meisjes, spelende op haar straten. Zijn huis zal vol worden. Zijn Koninkrijk zal geen einde zijn. Wat een boodschap in deze tijd, waarin on-Bijbelse ideologieën als een vloedgolf over ons en onze kinderen komen.

Gelukzaligheid

Recent is de Bijbelverklaring van Thomas Scott in het Nederlands verschenen. Graag laten we even meelezen wat hij schrijft bij Psalm 48. “Laten we dan ijverig onderzoeken en nauwkeurig toezien op de veiligheid die het eeuwigdurend verbond biedt, bevestigd door het woord en de eed van de onveranderlijke God; laten we bedenken dat Zijn kerk gebouwd is op een rots, die de poorten der hel niet zullen overweldigen (Matth. 16:18); en laten we mediteren over Zijn uitermate grote en kostbare beloften, en de voorrechten die door elke ware gelovige worden genoten. Als we zo door deze dingen bemoedigd zijn om de Heere te vertrouwen en te dienen in gevaarlijke en moeilijke omstandigheden, laten wij ze dan uitleggen aan onze kinderen en aan het opkomende geslacht; want deze almachtige en genadige God is het Deel en het Schild van elke ware Christen, door de opeenvolgende geslachten en tot in alle eeuwigheid. Hij zal ons allen leiden door dit leven heen tot aan de dood, en door de dood tot in de eeuwigheid; en in de stad van onze God hierboven, zullen wij een ononderbroken en onvermengde vrede en gelukzaligheid genieten.

Genade

Met dit openingswoord wensen we u allen als VBSO een goede en gezegende periode toe. Dat we samen bewaard mogen blijven in alle opzichten. Zeker nu we merken dat de satan weet dat hij een kleine tijd heeft met machtige bondgenoten (vooral ons eigen vlees), en Gods Woord in vervulling gaat. Dat ervaren mag worden – door genade: “En laat Jeruzalem in ulieder hart opkomen” (Jeremia 51:50). Of zoals Scott schrijft: Laat Jeruzalem bezit nemen van uw hart. Laat zij (weer) een eerste plaats innemen in uw gevoelens en verlangens.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

16 september 2021

Welkom bij De Viersprong-bijeenkomst

Na een cursusjaar waarin je een periode thuisonderwijs moest geven en na een lange zomervakantie is het een onderwerp dat elke kleuterleerkracht bezighoudt: hoe bevorder ik een positief en veilig pedagogisch klimaat in mijn kleuterklas?

Lees verder
16 september 2021

‘Opstapje’ naar de basisschool

Lees verder