Hoe er ruimte blijft voor christelijk onderwijs #verkiezingsblog

16 maart 2021
De stembussen zijn geopend. Welk hokje op het stembiljet kleurt u rood? Er valt iets te kiezen. Eén van die vragen is: behouden we wel of geen ruimte voor christelijk onderwijs? Als besturenorganisaties hebben we afgelopen tijd met de politieke partijen gedeeld hoe wij het (christelijk) onderwijs in de toekomst zien. In deze verkiezingsblog een eerder pleidooi van de profielorganisaties Verus, VOS/ABB, VGS, VBS en ISBO, die wij vanuit de VBSO ondersteunen.

In aanloop naar de verkiezingen pleiten de profielorganisaties voor ruimte voor scholen om vanuit hun diversiteit en eigenheid kwalitatief goed onderwijs te bieden. De profielorganisaties vinden die ruimte belangrijk, omdat juist op het gebied van onderwijsinhoud (waarmee de leerresultaten samenhangen) de laatste decennia sprake is van toenemende regulering vanuit de overheid door middel van kerndoelen, eindtermen, studieduur, zorgplichten en zelfs voorschriften over de inrichting van het onderwijs. Volgens de profielorganisaties is er een ander perspectief op onderwijs nodig, namelijk meer nadruk op de pedagogische opdracht van de school.

Eerder publiceerden de profielorganisaties een verkiezingsmanifest, waarin de ruimte voor scholen om vanuit hun diversiteit en eigenheid kwalitatief goed onderwijs te bieden wordt uitgewerkt in drie belangrijke punten:

  1. Werk aan onderwijskwaliteit vanuit een pedagogisch perspectief.
  2. Maak een lerarenagenda met aandacht voor de pedagogische ruimte.
  3. Geef ruimte aan scholen om de beweging naar inclusiever onderwijs vorm te geven.

De aandacht van politieke partijen voor bovengenoemde punten verschilt flink. Dat blijkt uit een analyse die de profielorganisaties Verus, VOS/ABB, VGS, VBS en ISBO hebben gemaakt aan de hand van het manifest en de verkiezingsprogramma’s van alle dertien zittende partijen. De verkiezingsprogramma’s van D66 en ChristenUnie hebben veel oog voor de punten uit het manifest, de verkiezingsprogramma’s van partijen als 50PLUS, PVV en FvD daarentegen weinig.

Werk aan onderwijskwaliteit vanuit een pedagogisch perspectief

Onderwijskwaliteit wordt vaak uitgedrukt in termen van doelmatigheid en effectiviteit. Hierdoor raakt de pedagogische opdracht van scholen op de achtergrond. Het is volgens de profielorganisaties daarom nodig dat de balans wordt hersteld waardoor scholen nog meer in staat worden gesteld te werken aan goed onderwijs. De verkiezingsprogramma’s van D66, ChristenUnie, PvdA, SGP en DENK zijn hier het meest expliciet over.

Maak een lerarenagenda met aandacht voor de pedagogische ruimte

De kern van de pedagogische ruimte zit in de relatie tussen de leerling en leraar. Scholen worden ook in de komende jaren geconfronteerd met een lerarentekort. Naast structurele investeringen en regionaal maatwerk is in de komende periode inzet nodig om de professionele pedagogische ruimte te vergroten. Partijen als CDA, D66, PvdA en ChristenUnie hebben in hun programma’s daar de meeste aandacht voor. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de aandacht voor de schoolleider als onderwijskundig en pedagogisch leider.

Geef ruimte aan scholen om de beweging naar inclusiever onderwijs vorm te geven

De profielorganisaties geloven in een onderwijsstelsel waarin alle kinderen samen leren leven en breed gevormd worden en iedereen welkom is ongeacht talent of beperking. Ouders willen dat hun kind de aandacht en zorg krijgt die het verdient en nodig heeft. Welke partijen verwoorden in hun programma’s de ruimte voor scholen om meer aandacht te besteden aan sociale inclusie binnen het onderwijs? CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie besteden daar in hun verkiezingsprogramma’s de meeste woorden aan.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de VGS

Dit is het zesde deel van een serie blogs in verband met de Tweede Kamerverkiezingen. In de volgende aflevering: Refoscholen geen obstakel maar verrijking

Lees ook onze kernboodschap die we over dit thema laten horen.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 juni 2021

Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum opnieuw verlenging van het ISO 9001-2015 certificaat verkregen voor de periode van drie jaar.

Lees verder
18 juni 2021

Slob: Veiligheid leerling uiteindelijk bepalend

Als de identiteit en voorschriften van de school botsen met de identiteit en de gelijkwaardigheid van leerlingen, ‘dienen we onverkort voor de leerlingen te gaan staan.’ De veiligheid van leerlingen – ook van transgender leerlingen – ‘moet uiteindelijk bepalend zijn.’

Lees verder