Het coalitieakkoord: wat vindt de VBSO hiervan?

16 december 2021
Het nieuwe regeerakkoord levert bij de VGS en de VBSO een dubbel gevoel op. Waar zijn we blij mee? En wat baart ons zorgen?

Ruimte voor eigen toelatingsbeleid

Allereerst lezen wij in het coalitieakkoord dat de regeringspartijen (in navolging van onze eerdere oproep aan de formerende partijen) de onderwijsvrijheid serieus nemen en ’geen noodzaak zien om artikel 23 Grondwet aan te passen’. Hiermee blijft de mogelijkheid bestaan om – binnen de kaders van de rechtsstaat – onderwijs te blijven geven naar Bijbelse opvattingen. Bovendien houden scholen de mogelijkheid om een toelatingsbeleid te voeren op basis van het onderschrijven van grondslag en identiteit. Daar zijn we heel blij mee. Ouders blijven ruimte houden om hun kinderen onderwijs te bieden dat aansluit bij hun opvattingen. Wij beschouwen die vrijheid als een groot goed, waar we verantwoord mee om moeten gaan én werk van moeten maken.

Toenemende invloed overheid op lesmateriaal

Waar we ons zorgen over maken, is de toegenomen belangstelling voor de inhoud van de leermiddelen. Volgens artikel 23 van de Grondwet moet de overheid de vrijheid van scholen betreffende ‘de keuze der leermiddelen’ eerbiedigen. Wij zien echter steeds vaker, ook in dit regeerakkoord, dat de inspectie een taak moet krijgen om lesmateriaal te beoordelen.

VGS en VBSO zijn het met de regeringspartijen eens dat lesmateriaal niet antidemocratisch of anti-rechtsstatelijk mag zijn en dat scholen daar transparant over moeten kunnen zijn, maar we benadrukken dat de keuze voor leermiddelen ten principale een zaak van de school en niet van de overheid is.

Harde aanpak rond sociale veiligheid

Aan het slot van de onderwijsparagraaf volgt een gedeelte over sociale veiligheid. Sociale veiligheid is voor álle leerlingen, ongeacht hun achtergrond of geaardheid, cruciaal. Alleen in een veilig klimaat, vanuit naastenliefde, kunnen kinderen opbloeien en tot leren komen.

Het valt ons echter op dat in deze paragraaf stellige maatregelen worden aangekondigd, alsof er grote problemen zijn. Ook scholen die onderwijs geven dat in strijd is met de democratische rechtsstaat, zouden hard moeten worden aangepakt. Onze oproep aan het nieuwe kabinet is om het beleid niet op basis van incidenten te maken. Er zijn namelijk genoeg instrumenten beschikbaar om in te grijpen, vindt ook de Onderwijsraad.

Wij roepen de regering op om het onderwijs te stimuleren om vanuit een Bijbelse visie werk te maken van identiteits- en persoonlijkheidsvorming van leerlingen, omdat leerlingen daardoor voorbereid worden op participatie in onze samenleving. Verder juichen wij het toe als het nieuwe kabinet álle scholen – bijzonder én openbaar – aanmoedigt om werk te maken van zijn identiteit en van een heldere, breed gedragen pedagogische visie. ‘Die kleur op de wangen helpt ouders bij hun schoolkeuze, en helpt scholen te werken vanuit een consistent beleid.’

Een kerstakkoord zonder de blik naar Boven…

Het nieuwe kabinet heeft een zware verantwoordelijkheid, zeker in deze onstuimige tijd. ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ heet het nieuwe regeerakkoord. VGS en VBSO hadden graag gezien dat ze daarbij het opzien naar Boven als uitgangspunt hadden genomen. Daarmee willen wij benadrukken dat het besturen van ons land niet kan zonder wijsheid van Boven. We wensen daarom de regeringspartijen en alle potentiële bewindslieden toe dat ze dat mogen doen in afhankelijkheid van de Heere en dat als ze om wijsheid verlegen zitten, die bij Hem mogen zoeken en vinden (Jak. 1:5).

Dat het kabinet artikel 23 van de Grondwet niet aanpast, is iets om dankbaar voor te zijn. Tegelijkertijd geeft de tijdgeest ons geen enkele aanleiding om rustig achterover te leunen. De secularisatie schrijdt onverminderd voort. VGS en VBSO roepen hun achterban (scholen, kerken én ouders) daarom met klem op om in afwachting van en hopend op Gods onmisbare zegen de handen ineenslaan en werken aan toekomstbestendig, vitaal reformatorisch onderwijs.

Deze reactie is in samenwerking met de VGS opgesteld. Wij verwijzen voor de bredere duiding van het regeerakkoord graag met instemming naar de reacties van de RMU en ROV die toespitsen op de belangen van respectievelijk leraren en ouders.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 januari 2022

Welkom bij de regioavonden Code Goed Bestuur (principe 2)

In 2021 zijn we gestart met een serie regioavonden rondom de nieuwe Code Goed Bestuur. Op D.V. 22 maart (Barneveld) en 29 maart 2022 (Bruinisse) staat principe 2 op het programma. Komt u ook?

Lees verder
13 januari 2022

Terugblik extra ledenvergadering

Op 11 januari 2022 heeft in Leerdam een extra ledenvergadering van de VBSO plaatsgevonden. De leden waarderen de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het huidige VBSO-profiel. Het is essentieel om samen met school, gezin en kerk staan voor de eigen identiteit, nu en in de toekomst. Dit vraagt naast de huidige VBSO-taken om blijvende duiding, fundering en toerusting in onderwijs en opvoeding.

Lees verder