Handreiking | Speciaal onderwijs binnen reguliere school

31 oktober 2022
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft afgelopen maand een handreiking gepubliceerd met aanwijzingen en stappenplannen voor “gespecialiseerd onderwijs binnen een reguliere school”.

De Handreiking Samen naar school initiatieven past in de gegroeide aandacht voor ‘inclusief onderwijs’: het streven van veel belangenorganisaties en scholen om kinderen (met beperkingen) vaker op reguliere scholen onderwijs te geven. Bijvoorbeeld door een groepje hiervoor samen te stellen, organisatorische en facilitaire aanpassingen te plegen en / of samen te werken met een instelling voor speciaal onderwijs. Ook kan samenwerking met zorginstellingen een onderdeel zijn.

Het ministerie van OCW stimuleert dergelijke initiatieven en wil juridische belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen. Dat zien we ook aan het experiment voor onderwijszorgarrangementen.

Elk kind hoort erbij

Geïnteresseerden verwijzen we graag door naar de Handreiking zelf. Wel is van belang om te zien hoe breed de gedachte leeft dat het goed is om kinderen met een beperking veel vaker binnen het regulier onderwijs een plek te geven. Het uitgangspunt dat ‘elk kind er helemaal bij hoort’ delen we als VBSO(-scholen) helemaal.

Het vraagt nog wel nadere bezinning hoe we daar vorm aan geven in de verhouding tussen regulier en speciaal onderwijs. Het voorbeeld van de Sébaschool en Rehoboth Zorg & Onderwijs in Ochten, een school voor regulier en één voor speciaal onderwijs in één gebouw, kan daarbij wellicht als inspiratie dienen.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 maart 2023

Redelijkheid in de rechtszaal bij uitspraak over bekostiging

Deze uitspraak van de Raad van State d.d. 1 maart 2023 over bekostiging laat op een mooie manier zien dat de bestuursrechter soms ook de redelijkheid laat meewegen. Een bestuur dat te laat een subsidie had aangevraagd, krijgt van de rechter toch de helft ervan toegekend op grond van de belangenafweging.

Lees verder
02 maart 2023

Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan

De meeste scholen zijn volop bezig met het schoolplan 2023-2027. Als KOC Diensten helpen we u graag om het concept van Bijbels onderwijzen hierin een plaats te geven.

Lees verder