Evaluatie Passend Onderwijs

18 juni 2020
Wat heeft Passend Onderwijs de afgelopen zes jaar opgeleverd? Daarover is een onderzoeksrapport verschenen van het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek). Belangrijk is meer afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg; de ambulant jeugdhulpverlener op scholen van KOC Diensten kan daarbij een rol spelen.

Enkele algemene conclusies

  • De extra ondersteuning is op stelselniveau beter georganiseerd doordat de samenwerkingsverbanden leiden tot meer dwarsverbanden tussen instellingen, ook tussen regulier en speciaal.
  • Het is niet ‘gelukt’ (voor zover dat de bedoeling was) om de aantallen verwijzingen naar het speciaal onderwijs omlaag te brengen. Ondanks het structureren van een ondersteuningsaanbod in het regulier onderwijs is het aandeel van het speciaal onderwijs ongeveer gelijk gebleven.
  • Sommige ouders of leraren hadden de verwachting dat er voor elk kind een passende plek gevonden kon worden, en zijn daarin teleurgesteld. Het is immers ook met dit stelsel niet mogelijk om voor elke (complexe) problematiek de perfecte oplossing te vinden.
  • Eén van de belangrijkste verbeterpunten is de aansluiting met jeugdzorg. Niet alleen de duidelijkheid over wie welke kosten draagt, maar ook dat er weinig nauwe samenwerking is tussen scholen/samenwerkingsverbanden en jeugdzorg.

Wat betreft dat laatste punt: een belangrijke eerste stap om die aansluiting te vergemakkelijken is het inschakelen van een vaste jeugdhulpverlener die wekelijks een paar uur op school aanwezig is. Als laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders en/of leerkrachten om knelpunten in de thuissituatie te bespreken, of persoonlijke problematiek bij kinderen.

Door KOC Diensten wordt deze faciliteit geboden. Inmiddels zijn er al verschillende gemeenten waar deze kosten door de gemeente worden gedragen.

Zie ook: https://evaluatiepassendonderwijs.nl/onderzoek/eindrapport-evaluatie-passend-onderwijs/.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Advocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juli 2020

Laat de school vind- en werkplaats voor jeugdhulp zijn

„Samenwerking met jeugdhulp, zoveel mogelijk in of dicht bij de school, is noodzakelijk. Daar knelt het nog te veel”, konden we onlangs lezen in het RD (25-6). Wij willen wat oplossingsrichtingen geven.

Lees verder
02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder