Eigen bezwarencommissie functiewaardering (FUWA-cie)

28 juni 2019
Aansluiting bij een van de vier landelijke bezwarencommissies functiewaardering?

De cao verplicht werkgevers in het onderwijs om aangesloten te zijn bij één van de vier landelijke bezwarencommissies functiewaardering (de zgn. FUWA-commissie). Aan werknemers wordt daarmee de mogelijkheid geboden om bij deze commissie binnen zes weken bezwaar aan te tekenen tegen de waardering van de functie of de beschrijving van de functie in relatie tot de hem opgedragen taken (artikel 5.10 cao PO).

Dat betekent voor VBSO-scholen niet dat ze aangesloten moeten zijn bij één van deze vier (door de cao’s gelimiteerde) FUWA-commissies. De VBSO heeft namelijk een eigen externe bezwarencommissie functiewaardering ingesteld. Als u het Beleidskader van de VBSO gebruikt, in plaats van de cao, geldt dit beleidskader. En dat zegt in artikel 5.10 dat de werkgever een eigen externe bezwarencommissie functiewaardering heeft.

Past u echter de cao toe dan geldt de verplichting aangesloten te zijn bij één van de vier landelijke FUWA-commissies uiteraard wel.

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

Tijdelijke regeling groot onderhoud

Moet de opbouw van de voorziening groot onderhoud gewijzigd worden?

Lees verder

Belenen en beleggen

Valt het deposito van de spaarrekening bij een bank ook onder de regeling Belenen en beleggen?

Lees verder