Dankdag in deze tijd(somstandigheden)

2 november 2021
We beleven Dankdag in een bijzonder zorgvolle tijd. Daarom willen we uw aandacht vragen voor de ‘tekenen der tijden’ en welke impact dit heeft op school, gezin en kerk. In het besef dat u op de hoogte bent van de vele ontwikkelingen die gaande zijn in ons land en de wereld, willen we kort enkele zaken aanstippen.

We waarderen het dat u de gezinnen en het onderwijs op onze scholen wekelijks opdraagt in het openbare gebed. Wetend dat het gebed het krachtigste wapen is, willen we u vragen dit te blijven doen én dit in het bijzonder aanbevelen voor de Dankdag, een boete- en bededag. Mocht de Heere ‘in den toorn des ontfermens nog willen gedenken’ aan onze gezinnen, scholen en gemeenten.

Paradijsbloemen

Uit alles blijkt dat de vorst der duisternis weet nog een kleine tijd te hebben. Zijn pijlen zijn, te midden van het oordeel waar we allen onder leven, gericht ‘tegen den HEERE en Zijn Gezalfde’. Dit blijkt in het bijzonder in alle voornemens om Gods scheppingsordinantie ongedaan te maken. Alles wat nog als ‘paradijsbloemen’ is overgebleven, moet te niet worden gemaakt.

  1. Het huwelijk is aan erosie onderhevig en echtscheidingen komen ook meer en meer onder ons voor, met alle impact van dien op de echtparen en hun kinderen. De meeste kinderen die hulp ontvangen, krijgen dit vanwege een instabiele thuissituatie, meest veroorzaakt door spanningen in het huwelijk en echtscheiding. In plaats van een oproep, zoals in het verleden door de SGP gedaan, het huwelijk te (her)waarderen, moet alles kunnen met alle gevolgen van dien.
  2. De zondagsrust en alles wat met Zijn Woord en getuigenis te maken heeft, lijkt niet meer van deze tijd. Hoe blijkt ook hierin hoe goed de Schepper alles heeft gemaakt. En wat de gevolgen zijn als de (zondags)rust onder druk staat, gelet op de vele (over)belastingen, het afnemend concentratievermogen etc. (wat uiteraard ook niet losstaat van alle mediagebruik).
  3. Als een vloedgolf wordt ‘Man en vrouw schiep Hij hen’ ter discussie gesteld. Vanuit begrip voor mensen die worstelen met hun zijn, om welke reden dan ook, mogen we Gods scheppingsordinantie niet beïnvloeden of omkeren. De homolobby en genderideologie lijken – vanuit ogenschijnlijk begrip vragen voor een beperkt percentage van de bevolking, die ook serieuze aandacht nodig hebben – hun agenda met voortvarendheid door te voeren, openlijk en subtiel. Alle meningen en praktijken mogen bestaan, behalve als ze gegrond zijn op de Waarheid.

Daarnaast is het opmerkelijk hoe binnen een jaar tijd zoveel ophef is geweest rondom de vrijheid van onderwijs, in het bijzonder als het gaat om identiteitsgebonden onderwijs en de eensgezindheid tussen school, gezin en kerk.

Steun

Vanuit de VBSO proberen we, in alle gebrek van onze kant en in samenwerking met anderen o.b.v. hetzelfde beginsel, te doen wat onze hand vindt om te doen. Het doet ons goed hierin ook uw steun te ervaren. Bovenal wensen we u en onszelf toe iets te mogen kennen en verstaan van het gebed van de apostelen, zoals we dat beschreven kunnen vinden in Handelingen 4 : 23 – 31. We verwijzen u bij het lezen van dit gedeelte graag naar de Kanttekeningen en de recent in het Nederlands verschenen Bijbelverklaring van Thomas Scott.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

30 november 2021

Reactie VBSO en VGS op experiment onderwijszorgarrangementen

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen de combinatie onderwijs en zorg voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter regelen. De regering heeft daarom als concept het Besluit experiment onderwijszorgarrangementen ter inzage gelegd.

Lees verder
22 november 2021

Slob: Veiligheidsbeleid moet van papier af komen

Dankzij de Wet veiligheid op school staat sociale veiligheid bij alle scholen op het netvlies. Vrijwel allemaal hebben ze op papier hun beleid op orde. Maar dat beleid moet nu ‘van het papier af komen en onderdeel worden van de dagelijkse praktijk.’

Lees verder