‘Bestuurder vooral afhankelijke stuurman’

15 november 2022
‘Een bestuurder is in de eerste plaats een stuurman van zijn organisatie. Hij is iemand die onder invloed van de wind en met een team, vanuit de bedoeling, vaart naar de gewenste bestemming. Daarbij is het van belang dat deze stuurman zich afhankelijk weet van God en hij een biddend leven kent.’

Dat was één van de antwoorden die VBSO en VGS terugkregen op de vragenlijst die we vorige maand hadden uitgezet. Daarmee vroegen we onze achterban mee te denken over de vraag hoe bestuurders hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken. Dat thema staat namelijk centraal in een nieuw advies waaraan de Onderwijsraad werkt.

Op basis van de ontvangen reacties – waarvoor veel dank! – hebben we een uitvoerige inbreng opgesteld. Die hebben we inmiddels gedeeld met de Onderwijsraad.

Moreel kompas

VBSO en VGS benadrukken in onze inbreng dat die wel gaat óver de bestuurder, maar dat het op school niet draait óm de bestuurder. Wij zien de school als gemeenschap, als een keten waarin meerdere schakels een cruciale functie vervullen. De bestuurder is daarin onmisbaar, maar belangrijker nog is de man/vrouw voor de klas: zij moeten bloeien en groeien, dankzij de bestuurder.

Daarnaast wijzen we er op dat besturen nooit vrijblijvend is, maar grote verantwoordelijkheden met zich mee brengt. Om zijn werk goed te kunnen doen, heeft een bestuurder visie nodig en een moreel kompas. Welke principes hij zoal moet hanteren? Denk aan integriteit, dienstbaarheid en gehoorzaamheid. Maar ook aan nederigheid, transparantie en soberheid.

We hebben, kortom, bestuurders nodig met hart voor onderwijs: ‘Het moet hen niet gaan om de knaken, maar om de kinderen.’

Meerwaarde

Richting de Onderwijsraad onderstrepen we de meerwaarde van vrijwillige, onbezoldigde en door de leden gekozen bestuurders van kleinere onderwijsverenigingen. ‘Zij zijn doorgaans nauw verbonden met hun achterban. Koester dat model.’

De politiek roepen we op om niet op de stoel van de bestuurder te gaan zitten. ‘Geef hem vertrouwen en biedt hem ruimte. Waar verbetering mogelijk is, is professionalisering de sleutel, niet extra wet- en regelgeving of controle.’

Bestuurders moeten ook aan de bak: ‘Wees transparant. Daarbij hoort heldere communicatie en het afleggen van verantwoording. En: blijf steeds werken aan je persoonlijke ontwikkeling.’

Drieluik

Eerder bracht de raad adviezen uit over ‘de leraar’ en over ‘de schoolleider’. Een advies over schoolbestuurders maakt dit drieluik over professionals in het onderwijs compleet. Het advies verschijnt naar verwachting volgend voorjaar.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 maart 2023

Redelijkheid in de rechtszaal bij uitspraak over bekostiging

Deze uitspraak van de Raad van State d.d. 1 maart 2023 over bekostiging laat op een mooie manier zien dat de bestuursrechter soms ook de redelijkheid laat meewegen. Een bestuur dat te laat een subsidie had aangevraagd, krijgt van de rechter toch de helft ervan toegekend op grond van de belangenafweging.

Lees verder
02 maart 2023

Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan

De meeste scholen zijn volop bezig met het schoolplan 2023-2027. Als KOC Diensten helpen we u graag om het concept van Bijbels onderwijzen hierin een plaats te geven.

Lees verder