Advies Onderwijsraad vooruitzien jonge generaties

12 juni 2020
Op verzoek van de ministers Van
Engelshoven en Slob heeft de Onderwijsraad advies uitgebracht inzake het onderwijsbeleid om de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs op te vangen. Het advies heeft de veelzeggende titel: ‘Vooruitzien voor jonge generaties’.

De Onderwijsraad formuleert in het advies drie uitgangspunten:

  1. Investeren in onderwijs loont.
  2. Koesteren van elan en bevorderen van leren brengt onderwijs verder.
  3. De school en de universiteit hebben een sociale functie.

Vraagstukken die in het advies aan de orde komen betreffen investeren in leraren en  schoolleiders, gelijke kansen, leesvaardigheid, arbeidsmarkttoeleiding en een leven lang leren. Bovendien wordt ingegaan op toetsen en examens als wezenlijke ijkpunten voor het onderwijs.

De Raad levert de genoemde ministers opnieuw een gedegen advies dat actueel is gelet op de gevolgen van de coronapandemie. De onderwerpen waar de  Raad aandacht voor vraagt als het gaat om toekomstig beleid doen er ook toe. Deze zijn vaak ook al in andere  adviezen en rapporten terug te vinden. Denk bijvoorbeeld aan leesbevordering en investeren in leraren en schoolleiders. Als de ministers dit advies opvolgen zullen ze er niet onderuit kunnen om extra te investeren in onderwijs en opleiding van leraren. Dit onderbouwt de Raad door het thema ‘schaarste’ aan de orde te stellen in het advies. De coronacrisis heeft volgens de Raad schaarste doen ontstaan of heeft die groter gemaakt als het gaat om:

  • ruimte in onderwijsgebouwen, buitenruimten en andere faciliteiten;
  • (ict-) voorzieningen
  • onderwijstijd, contacturen en tijd ‘op school’ en begeleidingstijd bij stages en leer- werkplekken;
  • omvang van de personeelsformatie.

Het voorgaande maakt duidelijk dat het advies bouwstenen biedt voor een meerjarenbeleid van de beide genoemde ministers. De Raad vraagt ook expliciet aandacht voor de sociale functie van het onderwijs en neemt daarmee stelling in tegen degenen die pleiten voor het bevorderen van thuisonderwijs.

Het advies van de Raad is zoals we gewend zijn gedegen en het gaat in op veel aspecten van het toekomstig onderwijsbeleid van de overheid. We zijn eraan gewend dat dit steeds vanuit een seculiere invalshoek gebeurt. We mogen daar niet aan wennen en moeten dit bij het lezen van dit advies steeds voor ogen houden.

Lees ook

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juli 2020

Laat de school vind- en werkplaats voor jeugdhulp zijn

„Samenwerking met jeugdhulp, zoveel mogelijk in of dicht bij de school, is noodzakelijk. Daar knelt het nog te veel”, konden we onlangs lezen in het RD (25-6). Wij willen wat oplossingsrichtingen geven.

Lees verder
02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder